Sa Ghaeltacht, Márta 1980

UIMHI R 10: Mf MARTA 1980 10 dTliBRA TIONSCLA{OCHTA NUA DO'N BHAELTACHT Bh~ Aire na Gaeltachta, Maire Geoghegan-Quinn, T.D., i lathair i gCill Chartha ar 3 Marta, chun monarcha nua a oscailt i gc6ir Eadach Conamara Teo. agus i mBaile Atha Cliath ar 21 Feabhra d'fh6gair si go raibh 9 dtogra tionsclaiochta nua ceadaithe ag Udaras na Gaeltachta i gc6ir cabhair dheontais (tograi ar £4,118,976 an infheistiocht iomlan a bheadh i gceist) d6ibh agus a chuirfeadh 386 post lanaimseartha ar fail faoi lan-th:iirgiocht. CILL CHARTHA • Fochomhlacht faoi lan-Uineireacht ag Udaras na Gaeltachta e Eadach Conamara Teo. i nGaeltacht Dhun na nGall Theas a bhfuil deantusaiocht breidin ar bun aige agus is e 3 ,64 8 me adar ccarnach (40,000 troigh chearnach) ata sa mhonarcha nua, ait a bhfuil an tionscal breidfn at fad faoi aon dfon amhain don chead uair riamh agus ag feidhmiu nfos eifeachtula. Aire na Gaeltachta, Ma!re Geoghegan-Quinn, T.D. ag treaslu le Bairtle 6 Finneadha, Captaen Foireann Peile Udaras na Gaeltachta i bPort Omna De Sathairn, 1 Marta 1980. Rug foireann an Udarais Crnobh Peile ldir-Chomhlachta na hEireann leo nuair a bhuaidh siad ar fhoireann Bord na Mona. (Feach Lth . 7) Os cionn £535,000 an infheistfocht ata sa tionscal seo agus ar na heachtanna is suntasaf, b'fheidir, ar bhain an bhainist focht agus na hoibritheoirf amach na cruthu don Stait gur choir caipiteal sin a infheistiu i Chartha in ainneoin t'ua rasciil a chuir wmhairleoirf ar fail don R1altas i 1968 ag moladh d6ibh an tionscal a dhUnadh sfos ar fad de bharr nach bhfeadfadh se seasamh i gcom ht heacs saor– thrachtala. Tionscal foirfeach brabuil ata ann anois ag fost{1 os cionn 700 dui11e agus ag dfol a thairgi ar mhargaf an domhain - sa Blueatain, Ceanada, An Fhrainc, An Ghearmain, An tSeapain, An Iodail agus 'tiortha Oirthear na hEorpa. Ta d folachain £1 ~ m measta i gc6ir 1980 ce nach raibh ach dfolachain £438,000 ag an gcomhlacht i 1975. RABHAIDH • Ag labhairt d6 ag an oscailt oifigiuil duirt Cathar Mac Gabhann, Prfomh-Fheidhmeannach Udaras na Gaeltachta agus Cathaoirleach Eadach Conamara Teo. go raibh ard-mholadh ag dul do bhainistfoch agus foireann an chomhlachta de bharr a bhfuil bainte amach acu in eadain constaicf irneaglaithe. Mhol se do thionsc16id uilig sa Ghaeltacht a raibh fadhbanna ag cur as d6ibh feachaint ar an d6igh inar sharaigh Eadach Conamara Teo. na fadhbanna a bhf ag bagairt biis ar an dtionscal. Thug se rabhaidh freisin do bhainistfocht na dtionscal sa Ghaeltacht ata ag usaid cuiseanna culturtha agus s6isialacha mar leath-sceal ar mhf-eifeachtulacht a dtionscail. Duirt an tUas. Mac Gabhann: "... ta roinnt bheag comhlachtaf eile sa Ghaeltacht go bhfeilfeadh se d6ibh sampla a ghlacadh 6 Eadach Conamara Teo. agus 6 Snith Gaeltarra Teo., ata thfos an b6thar uainn anseo. Nil rath ar bith in ann do aon chomhlacht nach bhfuil a bhainistiocht agus a fhoireann laidir agus eifeachtuil, agus nach bhfuil na leasaithe ar ga leo a chur i bhfeidhrn de rfo mar ata eileamh orthu sa ghn6. Ta gach comhlacht a bhfuil Udaras na Gaeltachta ag ple leis ag coimhlint sa !nhargadh oscailte - nil monoplacht ag aon cheann acu agus nil iachall ar einne a dtiirgf na a seirbhfsf a cheannach. Cinnte, is feidir leis an Udaras agus leis an Rialtas cuidiu le comhlacht ar bith deacrachtaf a sharu, ach ma feictear nach bhfuil an iarracht agus an dul chun cinn a dheanamh ag an mbainistfocht a lerrfonn go mbeidh saru buan ar na fadhbanna ach an chabhair cui a thail, ni leanfar ag cur breis caipitil ar fail chun tuilleadh caillteanais a thuillearnh. Ni fheadfaf staid nfos measa a shamhlu mi an staid ina raibh an comhlacht seo 10 mbliana 6 shin. Ta se ar a bhonna agus i gceart inniu de bharr cumas na bainistfochta agus eifeacht na foirne . Ta me ag tabhairt rabhaidh do bhainisteoirf comhlachtaf Gaeltachta eile go gcaithfidh siad an eacht ceanna a bhaint amach." TOGRA LEICTREONACH • Ta an comhlacht seo Transduktor Teo. i mbun tairgfochta cheana fein ar an Eastait Tionscail i gCasla, Conamara, ait a bhfuil seachtar fostaithe acu faoi lathair agus a bheidh 22 fostaithe agus an tionscal faoi Ian seol. Tionscal l..eictreonach ata ag tiirgiu Tran s fh o i r mi the o i r i Chiorclacha l..eictreonaigh le haghaidh usiid i ngleasanna sofaisticjula ata ann. Ta deontas £100,000 ceadaithe agus is e £255,000 an infheist focht iomlan sa \· chomhlacht. Is 'iad Transduktor Winding AB ata bunaithe sa tSulainn na prfomhaithe agus dfolfar na tiirgf i gCrfocha Lochlainn, sa Bhreatain, san Eoraip agus ar an Margadh Baile. · FOSTAfOCHT FEAR IN IORRAS • Is iad Solano S.A. 6 Pamplona sa Spain a bheidh mar phrfomhaithe agus mar phfutneirf ag Udaras na Gaeltachta i gComhlacht Ruibeir Atlantach Teo. agus is e an chead . togra e 6n Spain sa Ghaeltacht n6 sa tfr. Cuirfear fostafocht ar fail do 147 ag Ian seol (101 fear agus 46 mna) agus is dul chun cinn m6r e Sill i gc:eantar Iorrais, i gcas fostafocht fear, ach go hairithe. Cuirfear tus leis an dtfugfocht i mi Meitheamh seo chugainn. Is e £1,721,700 an infheistfocht iomlan ata i gceist agus ta deontas £741,600 ceadaithe ag an Udaras agus ta 26% den chothromas sa chomhlacht glactha acu. PRAS, NICIL, SINC AGUS CROIMIAM • Tionscal Innealt6ireacht eadrom e Earrai Miotail Bhaile Mhuirne Teo. in a bheidh obair scilte ar siul le pras, nicil, sine agus cr6 imiam. 15 phost a chuirfear ar fail ag Ian seol agus cuirfear tus leis an dtfugeacht um dheireadh Marta 1980 reamh– mhonarcha 8,250 tr. chearnach ar an Eastiit Tionscail i mBaile Mhuirne. Ta deontas caipitil £68 ,OOO ceadaithe ag Udaras na Gaeltachta don chomhlacht agus is e £233,064 an infheistfocht iomlan ata i gceist. Infheisteoiri prfobhaideacha 6n Sulainn na prfomhaithe, agus is sa tfr sin, san Fhionlainn agus sa Bhreatain a dhiolfar na tairgi. TIONSCAL gCROICHSHLf NUA I • Tionscal l..eictreonach a bheas ag tairgiu Transfhoirmitheoiri do ghleasanna Hi-Fi agus don Tionscal Rfomhaireachta. Beidh Talema Teo. lonnaithe sa mhonarcha i gCroichshli, Co. DhUn na nGall ina raibh Tionscal Earrai Chroichslf, agus ata anois a chur in oiriuint don (Ar lean. lth. 8).

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3