Goitse, Aibreán 2011

Ar fail saor in aisce sna tri paroisti: Na Rosa • Gaoth Dobhair • Cloich Cheann Deireadh le sceim a bPuntai Ta an riatas ag cur deireadh le "Sceim na bPuntai" mar is fearr aithne ar Sceim Labhairt na Gaeilge thart anseo. Ni raibh se soileir gur sin an cas go dti De Ceadaoin nuair a thainig se chun solais ar Bharrscealta ar Raidio na Gaeltachta agus d'admhaigh urlabhrai do Roinn na Gaeltachta go mbeadh siad ag cur deireadh leis an sceim ag deireadh na scoilbhliana seo. De reir Dinny McGinley, fograiodh go mbeadh deir– eadh leis an sceim anuraidh nuair a bhi Padraig 0 Ciardha ina Aire Gaeltachta agus nil dul siar ar bith ar an chinn– eadh seo. Duirt se nach raibh an cinneadh in eadan treoirlinte Straiteis Fiche Bliana a aontaiodh idir na pairtithe polaitiochta agus eagraiochtai Gaeilge. Bhi tormhor na n-eagrai– ochtai sin ar aon tuairim nar eirigh le Sceim Labhairt na Gaeilge a cuid aidhmeanna a bhaint amach agus go raibh se thar am feabhas a chur uirthi ach nach raibh iomra ar bith ar rud ar bith a chur ina bait nuair a cuireadh deireadh lei. Mar shampla, i raiteas a d'eisigh Guth na Gaeltachta, duirt siad "Nior chOir deireadh a chur leis an SLG (Sceim Labhairt na Gaeilge) gan sceim eile theacht ina ait. Bunaiodh an SLG le tacaiocht no aitheantas a thabhairt do theaghlaigh na Gaeltachta ata ag togail a gclann le Gaeilge agus ta an bunaidhm sin anois nios tabhachtai inniu na mar a bhi ariamh:' Bhi pointe suntasach le deanamh fosta ag Donncha 0 hEallaithe, fear as Conamara a bhionn ag ple le staitistid a bhaineann leis an Ghaeltacht agus leis an Ghaeilge. Ghaeltacht agus, go deimhin, deir se go n-usaideann an Roinn iad fein a gcuid figiuiri fein le staitistid a ghineadh da gcuid tuaraisd fein. Deir 0 hEallaithe nach mbeidh na figiuiri sin ar fail ag a leitheid, no ag an Roinn, no ag teangeaolaithe, muna gcuirtear sceim eile ar bun anois in ait Sceim na bPuntai. Togadh ceist daltai colaisti traenala ag roinnt daoine fosta. Deir Grainne Mhic Geid– igh as Mna Ti na Gaeltachta go mbionn aiteacha curtha in airithe ag colaisti do dhaltai as an Ghaeltacht agus go mbain– tear usaid as an sceim le aitheantas a thabhairt do na daltai sin. Uimhir8 Aibrean 2011 Ach caineadh an cinneadh ag cuid mhaith de na heag– raiochtai Gaeltachta a bhi pairteach sna cainteanna a dtainig an plean straiteiseac as. De reir Dhonncha, usaid– eann seisean figiuiri on sceim le monatoireacht a dheanmh ar lion na nGaeilgeoiri sa Frid is frid, bhi. chOir a bheith achan duine a raibh tuairim acu faoin sceim ar aon intinn nar eirigh leis an bunaidhm a bhaint amach ach duirt formhor mhor acu gur choir sceim inteacht eile bheith in ait sula ndearnadh ar shiul leis an sceim mar a bhi. Mary Hiudaf Shiubhdna Uf Chol/a agus a coca breithlae. Bhf ofche cheiliurtha aici le gaolta agus le cairde i gCarraig Mhie Gairbheith ar na mallaibh. Tuairisc agus grianghraif ar leathanach 5 ISTIGH 3: Scoltacha Beaga Gaeltachta faoi bhagairt .I 'f?~RAf fQbAIL 9: Ar Seachran: Siul6idan Ch/ochtiin Bhig 11: Blag na mBuataisi M:Gearrscealle hEoghan Mac Giolla Bhride Carraig Fhinn slcin . D'fhogair an tAire Iompanir Leo Varadkar go bhfuil se ag seasamh leis an chonradh d'Aerphort Dhun na nGall ce go bhfuil deireadh ag teacht le deontaisi a bronnadh ar aerphoirt reigiunda eile. Cuirfear deireadh le niammu aerphortanna reigiunacha i Sligeach, Port Lairge, Cnoc Mhuire agus Gaillimh i mi Iuil. Is fiu €15 an paisineir na deontaisi, ach i ndiaidh an data sin beidh orthu infheistiocht agus aerbhealai lira a chuartu. Rinne an iar-aire Noel Dempsey ath– nuachan ar an deontas d'aerphoirt Dhun na nGall agus Ciarrai sular fhag se oifig. Is iad Aerphort Dhun na nGall agus Aerphort Shligigh a fhaigheann an meid is mo deontaisi, gur fiu €69 an paisinear iad i gcomparaid le €15 an eitilt a fhaigh– eann na haerphoirt reigiunacha eile. Sa treimhse cuig bliana ata caite bronnadh €131 milliun ar na haerphort reigiunacha, €37 milliiln de sin ar Dhun na nGall agus Sligeach a d'iompair 500,000 paisineir sa tremhse ceanna. Reachtaileann an Aerphort Dhun na nGall eitilti on Charraig Fhinn go dti Baile Atha Cliath agus go GlaschU (chomh maith le seirbhis rialta o Rotterdam.) Ta an-tabhacht ag baint leis • • go fOil/ . an aerphort o thaobh fostaiochta de sa cheantair agus cuidionn se go mor le turasoiri a mhealladh isteach sa cheantair i rith na bliana. Chorrih math leis sin braitheann cuid mhor othair ailse ar na heitilti chun freastail ar an ospideal i mBaile Atha Cliath. Ta luchair ar dhaoine sa cheantar go bhfuil an tseirbhis riachtanach seo slan ar feadh tamaill agus go bhfuil dea-sceal ann do dhaoine ata ag brath ar thuras– oireacht. Ciallaionn se sin go leanfar leis an tacaiocht athugar don aerphort ar feadh ar a laghad, tri bhliain eile. + +

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3