Goitse, Iúil 2010

Anmibh tdagan Chabtlretl Lch5 C6ipeanna den CO tir50/S{N le Kila le buachaint ar /eh 12 ColdistiSamhraidh an cheantair imnioch faoi thitim i lion ascoldiri CruachBs na gCoiBisti Ta se soileir anois go bhfuil cuid de na colaisti samhraidh sa taobh seo tire i dtriobl6id maidir leis an lion scolairi a bheas ag freastal ar a gcuid cursai thar an samhradh. Ta ar a laghad ceann amhain ata anois ag reachtail cursa amhain in ait an tri chursa a bhi beartaithe agus ta na huimhreacha thios ar ~n bhliain anuraidh i gcuid eile acu. De reir duine de na ceannatn 1 gColaiste Bhun na Leaca, ni bheidh ach cursa amhain acu i mbliana agus deir si go mbeidh na cursai eile a bhi beartaithe curtha ar ceal. Nil amhras ar bith ann ach go mbeidh impleachtai ag an chinneadh sin ar mhuintir na haite. Ni amhain go raibh 10 duine fostaithe ag an cholaiste seal an tsamhraidh ach bhi mna ti, comhlachtai bus agus siopai aitiula ag brath ar an airgead a thig isteach 6n cholaiste thar an treimhse seo. Nil an sceal chomh dona ceanna i gcuid de na colaisti eile, ce go ndeir siad go bhfuil na figiuiri thios 6 anuraidh. Ach duirt urlabhrai do Cholaiste Bhride i Rann na Feirste go bhfuil an chead dha chursa acu lionta agus go bhfuil siad d6chasach go mbeidh an sceal ceanna amhlaidh leis an triu ceann i mi Lunasa. Ni seo an chead uair a bhi triobl6idi mar seo ag na colaisti samhraidh. Bhi an bhliain aba mheasa acu i 1989, nios measa na mar ata i mbliana, agus thainig siad frid. Ach is iad na colaiste is nua– bhunaithe is m6 ata thios leis an chUlu airgeadais anois. Nil Colaiste Bhun an Inbhir ag gabhail leath chomh fada le Colaiste Mhachaire Rabhartaigh, an cholaiste eile ata faoi choimirce Ghael Linn agus ta difear m6r idir an da ait. Ta gach cursa ag gabhail ar aghaidh i Machaire Rabhartaigh agus ta cursa amhain curtha ar ceal i mBun an Inbhir. Ta roinnt colaisti ag caint cheana fein ar athruithe a dheanamh do na cursai le iad a dheanamh nios tarrantai do thuismitheoiri. Duirt ceannaire Cholaiste na Rosann inAnagaire go raibh siadsan ag smaoin– eamh ar cursai coicise a reachtail ar an bhliain seo chugainn in ait na gcursai tri seachtaini ata acu fa lathair. Dar leo go mbeadh siad in ann iad sin a sholathar ar chostas €600-€700 in rut an €900 de chostas ata ar na cursai nios faide. Nil dabht ar bith ann go mbeidh du– shlain eile roimh na colaisti samhraidh. Mar shampla, talion na scolairi ata ag .teacht as na Se Chontae ag titim de reir a cheile agus caithfear aghaidh a a thabhairt air sin. Ach nil deireadh leo go foill agus ta an chuma air go mbeidh colaisti samhraidh linn ar feadh fada go leor eile. Ceilidrt1dh M hAisloinne: Aine Nf Bhaoi/1 faoi agallamh ag Michelle Nic Grianna, Raidi6 na Gae/tachta, ag 6cdid cheiliurtha th6gdil Aislann Rann na + Feirste, ar na mallaibh. (Tuilleadh grianghraifar /eh 2) Grianghraf: Eoin Me Garvey +

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3