Gaeltacht, 30 Márta 1973

CUrsaf SpOirt An Bua ag Loch an luir ar Rann na Feirste RINN SToCAi Loch an Iuir an turas go Rann na Feirste De Domhnaigh seo caite chun muintir na haiti a choimhlint i gcluiche socair. Ce go raibh lamb in uachtar ag Loch an Juir i rith an chluiche rinn muintir Rann na Feirste a seandicheall le cluiche maith a dheanadh do. Bhi se soilleir 6 thus an chluiche gurb e Loch an Iuir a bhain· feadh no bhi siad nios mo, agus 11ios laidre agus ag imirt an pheil a bhfearr. o choir Padraig Mac Suibhne chµn tosaigh iad ins an ceathru bomainte ni raibh stopadh orthu. / le LIAM MAC GAOTHAIN DHA IMREOIR 0 DHUN NA nGALL I "SAN FRANCISCO'' Bhi athas mor i nDun na nGall nuair a piocadh dha imreoir on Ch~ntae ar foirelj_nn na "All Stars" le h-imirt i gcoinne Uibh Fhaili i "San Francisco." Se Brian Mac Eniff agus Donall 0 Muinachain na. h-imreoiri ata i gceist Na Foirne: - airns d'imir siad sar-chluiche le Uibh RANN NA FEIRSTE: _ S.S. 0 Fhaili a bhuaileadh leis an scor 2-16 D6naill D. 0 Baoill Eoghan O Donaill go 2-8 Mfchea.l 0 Gallcho;r S. 0 Gallchoir ------------- CUMANN SOCAR GHAOTH DOBHAIR Damhsa agus Suipear Oiche Mhairt an 24u Aibrean in Radharc na Mara Tai lie 65p. Ceol: na BEARCATS , 0 BROLLACHAIN ARAIS I mBEALACH FEICH Seo an Ia ct dtainig Breandan o Brollachain ar ais o Lincoln City. Le na chois sin thainig an scaifte is mo le fada go pairc n'l Finne le failtc a chur roimhe agus nfor lig se sfos iad. n6 fuair se dha chtil. Leis · an dara ceann acu Cl fhail, bhuail sc an cul b1ire chead uair. ansin chuaigh se thart ar an da Ian cbul ci.gus ansin bhuail se iste:ich sa n-eanga e. Chuaigh Shel– bourne na bhaile agus ce-~cht foghlam– tha acu, se sin nach feidir leo baint i hrairc na Finne nuair ata imreoir ag ni! Cl:tirsi!!h dar b'ainm Breandan 0 Brollachain. BlwL'l Loch an IUir CJiiheamh an bhoinn agus d'imir siad leis an ghaoth sa ~ncad leath. Bhi siad ~eacht gcul chun tosaigh ag leath ama agus ni r..iil>h an scc<tl r6-mhaitn do Rann .n'a Fei, ~.e ce go raib!1 siad ag imirt go Padru~ 0 Donaill Sean 0 Donaill ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, trcfo. Bhi muid ag suil le ath bhcochan o Rann na Fei1 stc S<t dara leath, cc nach mb~adh agus an ghaoth laidir ina b!1fabhar. Rinneadh cuplll. athru ins na toimc ag leath ama, chuaigh Sean Mac (j1 i<1nn..1 ar an rhairc do Loch an lutr in ait Liam Mhic Suibhne a ghortaigh a chos. Ni raibh Mac ~iianna i bhl.ad ;~r an phairc nuair a fuair ~ cul r,:ea silim gurb e an sc6r seo .,-bhris croi -\a..m na Feirstc n6 chail! shd <l n-uchtac 1 1 ina dhiaidh seo. O'imir na foime go sp6irtiuil i rith ~ chluiche agus uithar ag . sul go lHiodaidh muintir Rann na Feirste go Loch <\n luir le cluiche eile a imirt gan mhoill. Nci h-imreoiri a b'fhearr do Rann na Fcirstc n6 sea.mus 0 Gallchoir Padrllig 0 D6naill agus Donnchadh 0 Baoill. D'imir Loch an ltiir comb maith sin agus nach mbc!inn :ihalta duine ar bilh llC'll a pbiocadh amach Niall Mac Eamharcaigh agus P. De Faoite. LOCH AN IOIR : - Scan Ma.c Ruarai F. Mac Aoidh D6nall Mac Ruaraf Ec2han Mac Suibhne Donall 0 Baoill Padraig Ma.c Suibhne Liam Mac Suibh– ne Sean 0 Muiri Tomas 0 Oalaigh Feac Jonad: Sean Mac Grianna Rcitcoir P. Mac Oiolla Bbride. ANAGAIRE 2 CILLDRUMA 0 Fuair Anagaire dha phointe go furast sa chluiche seo, i ·bhfad nfos fusa na dcir an scor. Bhi siad ar an ionsai i rith an chluiche teidim a ra agus sceal iontach e, nach bhfuair siad i bhfad nios m6 cuil. se Donnchadh 0 Forcair a f Wlir ~n da chul d6fa. Ta scans maith acu fail istcach sa chCad cheath· rar sa t-snithoom6rtas go f6ill. Foireann Peile Gaoth Dobhair sna Coagaidi D.0 BAOILL Grosaer Mace, Feoladoir. ,, AILT AN CHORRAIN .---~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~.... RADHARC ,,, NA nOILEAN Machaire'an Chlochair Earrai Grosaera, Milse6gra A chl6bhualadh sa Ghaelbcht ag Cl6 na Rosann. Gaoth Onhhair

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3