Gaeltacht, 16 Féabhra 1973

CUrsaf Sptiirt , 0 Breaslciin piocthai do Oh Un na nGall Ta muintir Ghaoth Dobhair iontach broduil as a bpeileadoir Padraig O Rreaslain, de thairbhe e bheith piocthai ar fhoireann sinsear Dhun na nGall don chead uair i gcoinne _Mhuigheo i mBeaJ Atha Seanaidh. Ta soil ag muintir na haite go mbeidh saoJ fada aige ar an fhoireann agus de reir mar d'imir se an la sin ta me fior-chinnte. go mbeidh Piocadh aris e le gabhail go Beal Atha Beithe i gContae Muineachain le h-imirt, agus d'imir se sar-chluiche eile ansin. Ce go ra1bb sasamn mor acu as e ·a bndth piocaidh ni raibh iontas ar bith. n6 bhi se sotlleir ag einne da bhfaca e ag inurt gu ndeanfadh se an grad. Ta se ina tnradisitln ag na Breasleain as an Bhun Bheag a bheith ina bpetlad6iri. Seo an triu duine acu a d'imir don Chontae, d'imir Cormac 6g agus D6nall fosta agus is iomai cluiche brea a bhi acu, agus ta me cinnte go leanfru.dlh Padraig ina gcoisceim. Ag a gcruinniu bliantUil in Ostan Mhic Suibhne ar an Chlochan Liath, phioc Ruagarai na Rosann a gcuid Oirigi don bhliain seo. Toghadh Seamus 0 D6naill mar chathaoirleach, SCamus Mac Ruarai mar runai, Seam- us Mac Gairbheith ina chisteoir agus· Padraig 0 Baoill ina leas-runai lir. Ar an choiste ta D6nall Mac Suibhne, .Padraig Mac Aoidh, A. 0 Swleabbain, C. Elliot, Micheal 0 Gallchobhair, Tarlach 0 Gallchobhair agus Antoin (> Dochartaigh. Ta furreann socair Aniigaire ag deanamh ainm m6r d6fa fhein, 6 fuair sfad isteach i Sraithchom6rtas Dhlin na nGall. Anuraidh an chCad bhliain d6fa a.gus bhuail siad na foime is fearr ann agus lena chois sin, is beag foireann ata i ndan buaidh a fhail orthu ar a bpairc imeartha fhein i Mullaoh Dearg. Thig siad anoir agus aniar a rrcoimhlint, 6 Leitir Ceanainn, 6 Bhaile Dhun na nGall agus 6 gach ceam den Chontae, ach nil monin foirne inchurtha leo. Ta monin trofai buaite acu, se sin cupaf an t-Samhraidh , bhuaidh siad i mbliana fhein, trofa{ S'lmhraidh na gCealla Beaea B1!US trofai na Fanaide. Chuir siad cuid de 011. foime is fearr ar ceal le trofaf na Fanaide a bhua: macasamhail. Fanaid fhein Fem Aont., ae:iis ins an ch1uiche ceanmis, Rath Mhaolain. Ta moladh m6r tuillte acu leis an iarracht at~ de<tnta acu. chun socair a spreag– adh ins an choimeal seo den chontae. Ta suim an-mh6r spreagaidh ins an Ghaeltaoht anseo i gcursai Liathr6id ' Laimhe, agus niorbh ionadh go raibh siad ag fanacht go oruaidh leis an chol)16rtas lir ata ar an telefis. Bhi an chead chluiohe san chom6rtas im– rithe ar an Cheadaoin 7u la Feabhra, lgus ma's rud e go mbeidh na cluichi ~ile comh maith n6 leath chomh maith ,a muid istigh fa-choinne am m6r. Se Padraig Mac Cirbhigh agus Seamus \.tac Caba a bhf sa chead coimhlint. 3huaidh Mac Cirbhigh leis an sc6r 20 narc i gcoinne 9. Mhair an cluiche :uig bhomaite dheag agus bhi an da mritheoir ann le seans maith go dti '<! ctug bhomaite den deireadh. l1 huaidh Mac Caba craobh na h-Eir- 11111 ins an bhiiain 1966 / 67 ach ta Mac Cirbhigh ar dhuine de na h-imri– thcoiri i~ fcarr ins an domhan. Ta craobh Mheircca buaite aige agus ta se ar an bhealach chun craobh na h-Ei re:um a bhaint i mbliana. Beidh Padraig 6 Murchu a~us Peadar Mac Aoidh ~ i gcoinne a chei\e ins an chead d1 luiche ; ile. Beidh muid ui\ig ag 11nh1rc chun tosaigh le sa.r chluiche ?i le a fheiceail. Ta com6rt<is peile ar siul san chol– iiste i nGort a' Choirce agus san Jhionuir liathroid laimhe ar an Fhal- .:arrach. Cuirtear an-suim ar fad ins na cluichi seo. Blhi an bhua ag Colaiste na Croise Naofa ar Cholaiste Cholm Cille, Srath an Urlarr i gcom6rtas an Chom D'Alton. D'imir Micheal Mac Giolla Chearra. Donall 6 D-ainlin agus Seam– us Mac Gabhainn go han-mhaith don cholaiste. Th:iinig fuireann Ghaoth Dobhair go dti an Fhalcarraoh De Domhnaigh le cluiche a imirt. ach d'eirigh an la chomh fliuch is nar fhead siad cluiche a bheith acu. D'imir Gleann Atha cluiche leis an Cheidiu. An sc6r: Gleann Atha l . l\n Cheidiu l. Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo. Cruinniu bliantui l m OST \.N GHLEANN BHE De Ceadaoine 21 u la de Feabhra ar 8-30 Beidh failte roimh achan nduine. Sport as Rosgoill D'imir foireann Ruairi Mhic Eas– muinn agus Sean Mac Cumhaill i gchluiche peile i Leitir Ceanainn De Dornhnaigh. feachaint ce acu a d'im– r6dh Leitir Ceanainn fa choinne ait i Leath Cheannas an League. Ta Gaoth Dobhair ag barr an tabla sa roinn seo agus ta an ait eile idir na tri foime ata buailte cheanna fem. Thosaigh an cluiche fiche bomaite mall agus bhi foireann Mhic Cumhaill ag im1rt leis an ghaoth sa chead leath. Fuair siad an chead sc6r - poinnte 6 Chathal 6 Dubhai agus bhi an t-adh le foireann Mhic Easmuinn nach cul a bhi ann Bhi an imirt cothrom !IO maith ansin go dti go bhfuair Aodh Mac Laifeartaf an liathr6id agus thdg se leis i dha fhichead slat agus ansin bhuail se cic ard uirthi agus fuair Mairtfn Mac an lomaire a lamh uirthi aris agus fuair se cul eile. Chuaigh an 1iathr6id sios an phairc aris agus fuair foireann Mhic Cumhaill cul as. Bhi fiche bomaite caite agus foireann Mhic Easmuinn ar an ionsai aris nuair a buaileadh duine acu. Bhi an reiteoir a<> cur imirteoir de fhoireann Sheain ~ . Mhic Cumhai\1 QO dti an line nua1r a chruinnigh cuid de na h-imirtheoiri ei'e tha;t air agus shocruigh an reiteoir deire tobann a- chuir leis an chluiche. Reidh se le socru anois aQ: Bord an Chond<•e oiche De Mairt i Halla an Bhutt i mBeah ch Feich. AG TEASTAlL I nGaoth Dobhair agus na Rosa gabhaltais bheaga no aiteamh bheaga le tithe no gan tithe. Fosta, la ithreain t6gala. Scriobh faoi bhri na mionn, chuig: CATHAL MAC GRIANNA Ceantalai agus Meast6ir AN FHA.LCARRACH Guthan 67 Togha agus Rogha na Feola le fail 6 ANAGAIRE Guthan: Anagaire l6 Comhghairdeachas agus adh m6r 6 RADHARC NA nOILEANN Machaire an Chlochair Earrai Grosaera, Milse6gra A chl6bhualadh sa Ghaeltacht ag Cl6 na Rosann, Gaoth Dobhair.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3