Sa Ghaeltacht, Márta 1980

8 IASACHT £2.8 m Ta iasacht £2.8 millilln soc– raithe le Banc Infheistiochta na hEorpa (E.I.B.) mar chuid de airgeadu chlar t6gala mhonarchana agus c6ras searachais i gc6ir an Eastat i mBun Beag. Chomh maith leis sin, cuideoidh an iasacht le hairgeadu 28 dteach a leasailfear in eineacht leis na monarchana nua. (Ta cuid den fhorbairt seo curtha i gcrioch cheana fein, ta obair ar chuid eile idir lamha agus ta an fuiollach i gClar T6gala 1980/81). 'Chomh Tabhachtach leis an gCailc agus leis an gClardubh' Reamh-mhonarchana do 1979/80. An iasacht seo, ar ehuid i den iomlan de £64.4 m a d'aontaigh Banc Infheistiochta na hEorpa d' Eirinn do th6gail monarchana, solathar uisce agus sceimeanna forbartha foraoiseachta, cuideoidh se le t6gail 30 reamh-mhonarcha nua, 4 fhoirgneamh do gh n 6 t ha i fa o i 1 e i th, leathnuchain do Is e seo an dara iasacht don Ghaeltacht a fritheadh 6n mBanc Infheistiochta. Aontaiodh iasacht £2.3 m i 1977. Reachtaileadh taispeantas "Ceirde agus Gairme,, an-suimiuil sa Scoil Phobail i gCarna De hAoine 29 Feabhra. B'e seo an dara thaispeantas da leitheid a d'eagraiodh i gCarna agus d 'eirigh thar barr leis. MOLADH Ag caint do ag an oscail,t oifigiuil duirt Proinsias o Floinn, Leas Phriomh– J;heidhmeannach Forbartha, Udaras na Gaeltachta go raibh ard-mholadh tuillte ag Sean de Paor, a d'eagraigh na taispeantais seo i 1978 agus aris i mbliana. Muinteoir ghairm-threoir ag freastal ar na I Jdthair sa Lucsamburg ag 6cdid s{niu conradh na n-iasachta{ bh{, 6 chJe: M{cheal 6 Maille, Cathaoirleach, Udaras na Gaeltachta; David M' Cutcheon, Leas Runai, An Roinn Airgidis; C. Richard Ross, Leas Uachtaran, Banc lnfheistlochta na hEorpa; Padraic 6 Slatara, Cathaoirleach, U.F. T., agus Sean 6 Donobhain, Stiurth6ir, SFADCO. ENQUIP An Dr. Aodh 6 Dochartaigh, Telectron Teo. agus an Dr. 6 Glazer, Telectron Teo. ag cur mion-eolas ar Aire na Gaeltachta faoi theicneolalocht G/eas Teileaf6in. h-Iarbhunscoileanna i Rosmuc, Cornamona agus Carna e an tUas. de Paor agus se an aidhm a bhi aige na "an Domhan Oibre" a ehur in aithne do na scolairi 6 n a scoileanna eagsula i gConamara chun cuidiu leo rogha ciallmhar gairme SI dheanamh. Duirt an tUas. o Floinn gur beag beim a bhi ar a leitheid seo i gcursai oideachais go dti le blianta beaga anuas ach go raibh an la ag teach! go mbeadh an ghne seo den choras oideachais nios tabhachtai na an chailc agus an clardubh. Mhol se do na scolairi a n-aghaidh a thabhairt ar scileanna teicenolaiochta mar gur ins na tionscail teicneolaiochta a bheadh na deiseanna fostaiochta is fearr i rith na hochtodi. BUiOCHAS Ghabh Ard-Mhaistir ScoV Phobal Mhic Dara, an tUas. R. 0 1J Ealaithe buiochas leis an Udaras agus le na h-eagrais eile a bhi pairteach sa taispeantas, sin iad: AnCO, na Gardai Siochana, Bord Slainte an Iarthair, Comharchumann Chois Fharraige, An Colaiste Reigiunach i nGaillimh, An tArm agus an tSeirbhis Naisiunta Daonchumhachta. Duirt se go raibh se sasta gur bhain na scolairi a bhi i lathair an-tairbhe as an la agus go mbeadh a leitheid d'ocaid ann aris chun cuidi le daltai na Gaeltachta " fein aitheantas" a bahint amach. CURSA I RISEOI REACHTA Ta co'.1igear Iriseoir ag freastal ar Chursa lriseoireachta (Gaeilge) in Ollscoil na Gaillimhe faoi lathair agus thug an grupa cuairt le deanai ar Eastat Tionsclaioch an Udarais i nGaoth Dobhair agus ar Eadach Chonamara Teo. agus Snath Ghaeltarra Teo. i gCill Charthaigh. Ar chuireadh 6 Udaras na Gaeltachta a chuaigh siad go dtf Tir Chonaill agus tuairiscfonn Bernadette Ni Mhuirf (ata ag freastal ar an gcursa) gurb e an turas taithf sec buaic an Chursa 6 thosnaiodar e i mf Eanair. L_abhair Ruairf 6 hEidhin (Bainisteoir Riarachain Reigiunda an Udarais) leo faoi bhunu an Eastait, faoi earcu oibrithe agus faoi chuile ghne de dhul chun cinn na forbartha. Chonaic siad pleananna agus learaidf a leirigh an fhorbairt ata beartaithe ag an Udaras i nGaoth Dobhair agus fuair siad eo las faoi na reamh-mhonarchana ata le t6gail agus faoin sprioc de 1,500 post breise ata leagtha sios ag an Udaras don chuig bhliana ata romhainn. SA GHAELTACHT ( FAILTE Tuar Mhic Eadaigh i gCondae Mhaigh Eo a bhuaidh duais Bhanc na hEireann i 1979 i gc6ir forbairt Acmhainni Nadurtha i Scliim Forbartha Pobal na Gaeltachta a thionscnaigh Udaras na Gaeltachta (Gaeltarra Eireann) i 1974. Ag failtiu in Ostan Breaffy House, Caislean a' Bharraigh (De Mairt, 1 I Marta) bhronn an tUas. S. 6 Tiarnaigh, thar cheann Banc na hEireann, seic ar £1,500 ar phobal Th:tar Mhic Eadaigh. I /athair ag an bhfailtiu bh i S. Mac an PJ;iearsuin, Ceannasai Air15idis, i.!daras na Gaeltachta; Seamus 0 Tiarnaigh, Banc na hEireann, Caislean a' Bharraigh; Sean 6 Conghaile, Cathaoir/each, Coiste Forbartha Thuar Mhic Eadaigh; L. 0 Floinn, Bainisteoir, Banc na hEireann, Caislean a' Bharraigh lJdaras na Gaeltachta CONGORA TEORANTA Ta dha fholluntas ins an bhfo-chomhlacht seo ata ag pie le Feirmeoireacht Coinfnf Angora i nGleann na Muaidhe, in aice le Beal a' Mhuirthid, Co. Mhaigh Eo. Bainisteoir Ginearalta Duine le cumas agus cleachtadh ar bhainistfocht airgid agus f6irne. Nfl se riachtanach go mbeadh cleachtadh aige ar bhainistfocht aonad ainmhithe. locfar Tuarastal maith agus cuirfear teach comhlachta ar fail ar eh fos. Cuntoir Teicniuil Duine le ceim n6 cail iocht in eolafocht ainmhitne n6 talmhaiochta a bhfuil cleachtadh aige ar dian-bheathu ainmhithe. Tuarastal maith. Gach eolas 6: Feargal 0 Diomasaigh, Udaras na Gaeltachta, Na Forbacha, Gaillimh. ) Bhi seastan Udaras na Gaeltachta ar na seastain ba shuimiula i dTaispeantas N <iisiunta Innealt6ireachta "Enquip" san R.D.S. i mBaile Atha Cliath le deanai. Faoi urraiocht an Udarais ghlac na comhlachtai innealt6ireacht Ghaeltachta seo leanas pairt in "Enquip": C.M.E. Teo., Indreabhan, Co. na Gaillimhe; Comhth6gail Teo., Indreabhan, Co. na Gaillirnhe; Aer-Ghlan Teo., Beal Atha an Ghaorthaigh, Co. Chorea!; Alum Teo., Indreabhan; Diatherm Teo., Carna, Co. na Gaillimhe; Gloine Fite Teo., Baile 'n Fhirtearaigh, Co. Chiarrai; G.P.E. Teo., Anagaire, Co. Dhun na nGall ; A.B.M. Teo., Baile Ghib, Co. na Mi; Adtec Teo., Rath Cairn, Co. na Mi. . I Snath Ghaeltarra scrudaigh an grupa proiseail na holla 6n mbunabhar go dtf an olann chrfochnaithe, meascadh na ndathanna, cardail, sniomh, n fochan, triomu agus reiteach na holla don mhargadh. Se Eadach Chonamara Teo. (comharsa beal dorais! ) an margadh is m6 ata ag Snath Ghaeltarra don olann chrfochnaithe, rud a fheileann go m6r d6ibh 6 thaobh costais iompair de. I monarcha Eadach go Ceanada agus go dti. an F h rainc. Deir Bernadette Ni Mhuirl: "Nach deas an smaoineamh ego mbionn breidin na Gaeltachta ag siul ar Bhoulevardf, Paris n6 ar shraideanna Tokyo! " Aire na Gaeltachta agus Comhaltai Bord an Udarais ar chuairt oifigiuil d6ibh ar "Enquip ". 10 dTOGRA NUA ar lean 6 Lth. 1 tionscal nua seo. 55 phost a chuirfear ar fail ag Ian seol agus tosn6far ag tairgiu um dh.eireadh m f Marta 1980, Deontas £147,000 ata ceadaithe ag Udaras na Gaeltachta don tionscal agus is e £412, 19 2 an in fheist iocht iomlan sa chomhlacht . On nGearmain na priomhaithe, agus is ins an tir sin, sa Bhreatain agus sa bhFrainc a dhiolfar na tairgi. Tugann Udaras na Gaeltachta aitheantas ar leith don l.D.A. as ucht a thug siad de chuidiu agus de thacaiocht i bhfail an tion sca il seo don Ghaeltacht. CEIMicf I gCASLA • Ceimici A.C.S. Teo. a bheas ag tairgiu abhair sealaithe, abhair ch6tala agus abhair ghreamaitheacha ata bunaithe ar "man-made resins". Teicneolaiocht e ata cruthaithe cheana fein sna Stait Aontaithe. Ar an Eastat Tionscail i gCasla, Conamara a bheas an togra l o nnaithe , i reamh mhonarcha 14,980 tr. chearnach agus beidh se ag dul i mbun tairgiochta um dheireadh mi Marta, 1980. Ta deontas caip itil £136,350 ceadaithe ag Udaras na Gaeltachta don tions-cal agus is e £602,200 an infheistiocht iomlan sa chomhlacht. ls e Eugene A.P. O'Brien 6 Eadan Doire tionscn6ir an t6gra agus an priornh infheistitheoir ann. Siad na priomh mhargaidh na an Ia r-Oirthear, an Mhean-Oirthear, an Eoraip agus an Bhreatain. 50 phost a chuirfear ar fail ag Ian seol, 38 fear agus 12 mna. • Ta reamh-ionad tionscail bun aithe ag Udaras na Gaeltachta ar an Eastat Tionscail i mBeal a' Mhu irthead agus ta an tionscal innealt6ireachta seo a thabharfaidh fostaiocht do 14 fear bunaithe i gcomhar le AnCO agus beidh se ag tosnu ar 1 Bealtaine 1980. Jse Seirbhisi lnnealt6ireacht Mhaigh Eo Teo. an chead fhiontar da leitheid satire agus beidh se mar chusp6ir ag an gcornhlacht scileanna nua a mhuineadh agus a lonnu i gceantair ina bhfuil se deacair tionscail on taobh amuigh a rnhealladh chucu. Earrai miotail a dhiolfar ar an margadh baile, agus ar malartu iad ar earrai iomportala a bheas a dtairgiu. Udaras na Gaeltachta an t-·aon phriomhai agus beidh infheist focht thart fa £11,000 i gceist. LEATHNUCHAN IN ARD A'RATHA • Ti ceim 2 den togra seo ceadaithe ag Bord an Udarais anois. Sn iomhachan snathanna speisialta i gn6 Garn Teo., agus ta leat hnuchan 14,000 tr. chearnach a chur leis an 8 ,OOO tr. clu. ata ar leas ag an gComhlacht cheana fein. Ag Caiseal, Ard a' Ratha, Co. Dhun na nGall ata an togra lonnaithe agus ta 47 fostaithe ann cheana fein. Beidh 56 fostaithe nuair a bheidh ceirn 2 i bhfeidlun agus fost6far 74 tareis ceadu na cead ceime eile. I gc6ir ceim 2 ta deontas £79 ,OOO ceadaithe ag an Udaras agus Chonamara thug Seosamh Mac Giolla Easpaig leiriu ar an obair d6ibh agus duirt se go raibh na tairgi a seoladh go dti an Seapain, ta £1 23,000 breise infheistithe ag na priomhaithe. lse an fheistiocht iomlfo sa chomhlacht go dti seo na £692 ,OOO. Is iad Gerhard Ripken GmbH 6n nGearmain na priomhaithe agus is sa Ghearmain, san 0116in agus i gCriocha Lochlainn is m6 a d ioltar na tairgi. RIOMHAIREACHT • Ta se mar chusp6ir ag an Udaras tionscail sheirbhise a fhorbairt a thabharfaidh fostaiocht d6ibh siud den dara agus den triu leibheal oideachais. Ar na tionscail seo ta Cl6d6iri Riomhaire Teo ., a thabharfaidh seirbhis comhairlaitheach uilechinealach don tionscal riomhaireachta. Ta an tionscal lonnaithe ag Na Forbacha i Gconamara agus thar 3 bliana fost6idh se 16 duine. Cheana fein ta Bainisteoir Speisialt6i.r fostaithe agus ta duine arnhiin faoi thraenail. Is ia<l na priomhaithe G.C. McKeown & Co. Ltd., Systems & Programming Consultants, Atha Cliath. Cheadaigh Bord an Udarais deontas £39,900 agus is e £62,400 an infheistiocht iomlan ata i gceist. SEIRBHfS CUNTASAIOCHTA • Tionscal Seirbhise : Cuntas6iri Cairte ag tabhairt CLODOtRi LURGAN, INDREABHAN, co. NA GAILLIMHE seirbhis ioml an c untasai oc hta agus comhairleoireacht airgeadais 7 rl. i nGaeltacht . Chonnachta, agus a bheas lonnaithe ag Na Forbacha i gConama ra . Beidh 11 postanna curtha ar fail thar 3 bliana agus beidh an gn6 ag feidhmiu i mi Marta, 1980. Ta deontas £9 ,220 ceadaithe ag Udaras na Gaeltachta agus is e £29 ,220 an infheistiocht iomlan ata i gceist. ls iad na priomhaithe sa chomhlacht seo na Coyle & Coyle, Cuntas6iri Cairte 6 Bhaile Atha Cliath.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3