Sa Ghaeltacht, Lúnasa 1980

0 "AMARACH" TB se ag Teacht! • I lathair ag an bPreas-Fhailtiu i mBaile Atha Cliath bhi o chle: Maitiu 6 Neill, Ball de Bhord an LJdarais; Alex Hobbs, Bainisteoir lnfheistiochta LJdaras na Gaeltachta; Aire na Gaeltachta, Maire Geoghegan-Guinn, T.D.; Mervin Silgardo, Tower Engineering agus Pol 6 Foighil, Bord an LJdarais. FOSTAiOCHT FIR I . "' RATH CAIRN NA Ml Deathoil agus comhoibriu idir na hoibritheoiri, na Ceardchumainn, Comharchumann Rath Cairn agus seirbhisi Rannog Comhthionscail an Udarais ba mho ba bhun leis an bhfogra a dhein Aire na Gaeltachta, Maire Geoghegan-Quinn le deanai faoi bhunu comhlacht innealtoireachta nua i nGaeltacht Rath Cairn na Mi. Walsall, Tamworth agus Bristol. Beidh an taithi agus an saineolas ata ag Tower Engineering in usaid Gaeltachta. monarcha 44,000 troigh chearnach ata ar leas ag an gcomhlacht o Udaras na Gaeltachta ata an tionscal a reachtail. Foilseofar an chead eagran de phaipear nuachta Gaeilge Amarach De hAoine, 5 Mean F6mhair. In lndreabhan, Conamara, a bheas an paipear lonnaithe. Beidh se ar dlol 'chuile Aoine sna ceantair Gaeltachta · ar fad chomh maith le aiteanna eile ar fud na tire 6 Thir Chonaill go hlar Chorcaig, 6 Arainn go Baile Atha Cliath agus Beal Feirste. 15p a ghearrfar ar an bpaipear. Cuma 'tabloid' a bheas air agus beidh se so-leite, tarraingteach, Ian de nuacht agus altanna speisiula. Beidh se dfrithe ar mhuintir na Gaeltachta agus orthu siud ar speis leo An Ghaeilge agus a mbaineann lei. Is e Pol Mac an Draoi, 23, eagarthoir an phaipeir. larscolaire de chuid Cholaiste na Trachtala, Rath Maonais, e, ait a ndearna se an cursa iriseoireachta. Sa bhliain 1977 ghnothaigh se Gradam an Sunday World don mhac leinn iriseoireachta ab fhearr don Pol Mac an Draoi bhliain sin. D'oibrigh se do Independent Newspapers sa Bhruiseal agus i mBaile Atha Comhpha irt iocht idir Udaras na Gaeltachta agus an Tower Engineering Group (U.K.) e an comhlacht nua Turmec Teo. ata lonnaithe sa mhonarcha i Rath Cairn ina raibh tionscal ABM a cuireadh i ng Iacadoireacht i mi Aibrean na bliana seo. Ni raibh n ios mo na 9 seachtaini curtha isteach ag an nglacadoir, Mach, sar a raibh Turmec Teo. i mbun tairgfochta, 68 bhfear fostaithe aige agus deireadh leis an nglacadoireacht. Meadofar an fhostafocht seo go dtf 90 nuair a bheas an gno faoi Ian seol taobh istigh de 18 mhi, meastar. 'Se Traolach 6 Nuallain, Bainisteoir Ginearalta agus Stan Sillitoe, Bainisteoir Stiurtha an Chomhlachta. Ball de Bhord stiurtha Turmec Teo. e an tUasal 6 Nuallain chomh maith. BIOLETTI SA BHAELTACHT Comhlacht e Tower Engineering a bhfuil tri rannog gnotha aige, dha cheann i Sasana agus rann6g eachtrach ata . deanta tr r chomphpairtfocht le AL-FUTTAIM i nDubai agus le comhlacht BINLADEN i Jeddah. Tana rannoga i Sasana lonnaithe i dTurmec Teo. agus beidh se de thairbhe ag an gcomhlacht nua freisin go bhfuil margaf buan ag Tower Engineering, margaf a bheidh ar fail do Turmec Teo. i Sasana agus sa Mhean-Oirthear. Ta infheistfocht de os cionn £400,000 i dTurmec Teo. agus beidh 40% den chothromas ag Udaras na • Thug an tUasal Antonio Gioletti, Stiurthoir Ginearalta, Polasai Reigiunach an Chomhphobal Eorpaigh, cuairt ar Ghaeltacht Dhun na nGall agus ar Eastat Tionscail na Doirf Beaga le deanai. lstigh i monarcha Europlast leis an Uasal Gioletti ta, o chle: Dease Mackey (Stiurthoir an R.D.O.); Maire Bean Mtiic Niallais (Bord Udaras na Gaeltachta); Ruairi 6 hEidhin, Bainisteoir Riarachan Reigiunda, Udaras na Gaeltachta; Padraig 6 Gallachoir (Bainisteoir, Europlast Teo.); An tUasal Gioletti; An Seanadoir Padraig Mac Gabhann, Breandan 6 Scolaf (Roinn Airgeadais); An Dr. Padraig Delap agus Padraig 6 Ceallaigh (Bord Udaras na Gaeltachta). ' . . . . ' ' " . . . ~ ·, . ' ' . . ' . ' ' ' ' - _,,. t • ' • ' Cliath sular thainig se go Cois Fharraige. FOGRAIOCHT Beidh Ciaran 6 Feinneadha, 22, ag breathnu i ndiaidh na f6grafochta agus an d folachain. T6gadh Ciaran le Gaeilge sa mbaile i mBaile Atha Cliath agus ba statseirbhfseach e sular th6g se an post le Amaraeh. TIR CHONAILL Is e Catha! Poirteir, 24, comhfhreagraf ianaimseartha Th fr Chonaill. Rugadh e i nDoire agus d'fhreastail se ar an Ollscoil Nua, Cuil Raithin agus ar Cholaiste na hOllscoile, Baile Atha Cliath. Ba eagarthoir Rose, (ilaipear cyhal Poirteir dha-theceflgach Chonradh na Gaeilge, ~ trath. Foilsfodh altanna leis i gComhar, Feasta, Cumarsaid, Satyr agus Nase. Chraolaigh se ar R.T.E. go minic. FO-EAGARTHOI R Be id h Mairead Nf Nuadhain, 26, ag obair mar iris e o i r If o - ea g a rt ho ir pairt-aimseartha ar Amarach. larcheimi de chuid Colaiste na hOllscoile, Gaillimh, f Mairead agus ta si ag obair mar eagarthoir/ealafont6ir le Cl6 Chais Fharraige, lndreabhan, o 1975 i leith. Is le Comharchumann Chais Fharraige an paipear faoi lathair ach ta se le hathlainseail mar chomhlacht teoranta nua. Pleanaladh e sin i gcomhair le coiste comhairleach Bhord na Gaeilge i leith na hlriseoireachta Ghaeilge..

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3