Gaeltacht, 13 Aibreán 1973

CUrsaf SpOirt CUMANN SOCAR GHAOTH DOBHAIR Damhsa agus Suipear Olche Mhairt an 24u Aibrean in Radharc na Mara Taille 65p. Ceol: na BEARCATS Meabhrti ar Chaitheamh Aimsire sa Ghaeltacht le Liam Mac Caothain Agus .me i mo shul ag meabhru ar chumadh alt spoirt don t-seachtain seo, thainig an smaoineadh i m' intinne go mbeinn abalta, b'fMidir, plosa a scrfobh, fa'n tabhacht at~ ann, go mbeadh ait cruinniu ag achan phobal dofa fhein, sin macasamhail C6irt liathr6id Laimhe druite isteach, no ionad caitheamh aimsire. Ta me ag caint anois go speisialta fa na ceantracha Gaeltachta. Mar is eol dfobh is ea ceantracha scaite an chuid is mo acu seo, agus bheadh se ina dhoigh mhaith leis na daoi~i a chruinnia le cheile lena gcuid scealtai athais agus br6in a chuir i n·iuil dona cheile, agus fa– choinne a gcultuir Gaelach a choinneal beo. Ta d6igh ~~elsialta againne, muintir na Gaeltachta, agus cultuir speisialta chomh maith, agus sllim da mbeadh ait airithe mar seo i ngach ceantar go mbe– adh seans nios fearr againne ar mbeas– ai Gaelach a chruthu•. Seilim gurb e diomhail na haif.eanna seo ata luaite agarn ata contrailte leis na daoinl, nil ait acu le airneal ach teach na comharsan agus ta siad marbh ag labh– airt leofa sin, ach da mbeadh ait cru– inniu acu le, ceili agus srl. ar siuil bheadh daoinl ann b,hheidir nach bhfaoa a. cheile a bhl an tam sin anur– aidh ann, nl an aos 6g, anois, a bhfui I me ag caint air. ach na daoinl nach bhfuil go 6g sin. Ar nd6ighe is e crof pobai I ar bith an aos og, ach nf iad- san is measa diomhail caitheamh aimsire, seilim go cheart don aos 6g i ngach baile, ait a chur ar bun a mbeadh muintir na haite abalta caiF eamh- aimsire a bheith ann mar luaidhe me cheana tein. Le c6is a bheith ag cuidiu lenar sinsear, bheadh siad ag spreagadh sufm na ndaoini agus bheaClh ait bheo, brlomhar againn. Ta muintir Ghaoth Dobhair ag t6gcfil a it Phobai I dofa fhein, agus ma ta siad· san in innimhe a leitheadh do fhoirg– neamh a chur ar fail, nll reasun san domhan, nach mbeadh ceantracha ei le abalta an rud cearna a dheanamh. Ta se uilig le deanamh ag na daoinl sa cheantar i gceist agus is chruthu maith orthu go bhfuil an spiorad ceart acu. Caitfidh siad airgid a chruinniu fa– choinne na hocaide seo agus leoga beidh neart airgid de dlith. Ar ndciighe is doiche go bhfuil deontais le fiii I ach caithfidh chruthu na hoibre a bheith ag teaspaint sula mbeithear cinnte de seo. Nil muintir Loch an luir ag ligint a dtaoibh fhein don sceal sfos ach oiread, agus ta an Chuirt Liathroid Laimhe is fearr sa Chontae, muna bhfui I sa tlr fe lathair a thogail acu. Mar a luaidhe me i nalt don ''Ghaeltacht' I cheanna fein, ta leir buntaistf ag baint le Cuirt mh6r dhriute mar seo, ta se Ian chomh maith leis an c'.iit Phobai I a raibh me ag caint air. Ta muintir na hcfite uilig ag cur a ndroim leis an obair ach obair fhadalach ata ann, ach is fiu fanacht leis, no ta se ar intinn acu teas agus solas agus achan seort aiseanna a bheith ann. NI do liathroid laimhe amhain..ata an Chuirt seo, ach do achan chineal sp6irt agus caitheamh aimsire. Cinnte beidh,tabhacht mh6r leaga ar Liathroid Laimhe, caide' n doigh na mbeadh, agus an suim ata sa chluiche sa cheantar seo. Cad tuige a nimirionn daoinl liathroid laimhe ar Foireann Peile Anagaire sna Caogaidi :·r scor ar bith. Bhoi I! seo cup la bun– taiste ata leis. (A) Thig le imroir saol fada a bheith acu sa chluiche agus ea imirt o deich mbliana d' aois go mbeidh tu seasga ar a laghad. ( B) Nlonn se trf laidir, fol lain agus gear chuimhseach. ( C) Spoirt ata' ann a dtig Ieat luaich a fhail frid oilteacht amhain. (Dl Nr ga nios mo na dha h-inreoir le cluiche a imirt. ( E) Deir na doctuir go bhfui I se maith ag an chror agus go gcuidionn se le lmshruthu (Circulation) na f61a agus fosta le d'anal. Ta cupla pointe eile ata ann tabh– achtach do dhaoini' ar bith ar maith leo Cuirt a thogail. ( 1) 3a cheart i gconai' E!' a bheith suite san ait a bhfui I an daonra is mo sa cheantar. ( 2) Mas feidir ba cheart an leictre– achas, agus an tuisce a bheith furast a fhai I, chun na foirgnimh. ( 3) Ba ch6ir go mbeadh duine eig in ag obair ar an Chuirt a mbeadh ffos a gnoithe acu. GACH CINEAL CAR UR LE FAIL 6: Greene's Garage Faoi £100 Escort • 69 Anglia • 67 Capri I 70 Anglia • 66 Minor 1000 Cortina' 67 Mini 850 • 69 A. 40 Cortina '68 Van Morris 1000 I 65 Morris1100 Fiat 125 '70 Anglia Estate • 67. Cortina A.A. agus An Clochan/Liath R.1.A.C. Guthan 14. RADHARC ,,, NA nOILEAN Machaire an Chlochair Earrai Grosaera, Milse6gra ···): 1 ') '' . ·~ ... ·.· ·· ... · ··.) ~·:· ... • 62 • 64 • 65 • 63

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3