Gaeltacht, 13 Aibreán 1973

Machnamh Seo agaibh somplai de aistriuchan urnua ar na Sailm . D'aistrigh me iad go direach .6n Eabhrais (Biblia Hebraica Kittel) . Ghlac me le coigeartu anois agus aris. . Rinne me mo dhicheall claoi le rithim agus le meadaracht na hEabhraise Niorbh fheidir gan ranntai garbha Gaelig a scriobh anois agus aris ! Ba mhaith liom go ndeantai leirmheas air.. Na biodh leiscort, ,cibe acu sagart na tuatach, fear n6 bean thu, scriobh chugam . Cuidigh liom na lochtanna a leasu sula gcuirtear i gclo iad, agus is me a bhios fa chomaoin agat =:osslett 0 Cuinn, 67 Wellington Road, Ath Cliath 4. SALM 39 (38) Thug me briathar a sheachaint, mar pheaca an Bhriathair, agus srian a chur le mo theanga, fhad is ta droch-fhear i lathair. Fa thocht, fa thost 6n dea-ghuth fein, thainig meadu ar mo chra a theidh an croi i mo lar. ghlac mo smaointe tine, thainig briathar ar mo theanga, Nocht, a Choime, dhom mo chrioch, ca fhad mo sheal de shaol, Tabhair fios dom ar ghiorracht mo laethach, Nil i mo bheatha ach leithead laimhe, is nimhni a fhad uile i do lathair, nil i nduine da seasann ach puth anala, nil san duine is m6 da siUlann ach scaile, n6 san mhaoin a chruinnionn stad ach cnap cheo, 6 nach bhfiosann se ce a bhaileoidh, Agus anois ce leis a bhfuil coinne agam. a Choime, Se rud ta d6chas agam asat Fuascail me 6 mo chionnta uile, na bim i mo bhall seire ag bodaigh, Bim i mo bheal bhalbh gan smid, is tu a rinne an ghniomh sin, Na scillrsail me a thuille, taim saraithe ag trombhuilli do laimhe, nuair a aifreann tu a mhighniomhartha ar dhuine, imionn a mhaise mar bheadh leamhan da chreimeadh, nil in aon duine ach puth gaoithe, Eist le mo ghui a Thiarna, nach gcluineann tu me ag glaodh ort, Na tabhair cluas bhodhar do mo chaoineadh, Oir nil ionam ach aoi na haona.iche idir dha dtir, mar bhi mo sheacht sinsear romham T6g do shuil diom go bhfaigh me m'anal, sul a dteim as agus nach ann dhom Dinear brontanais Tathar ag s~il go mbeidh scaifte m6r i lathair i Ostan Ghleannbe ofche Mhairt an 24u la de Aibrean. Ta dinnear a reachtail ag iarscolairi Sheain Mhic Fhionnlaoich iar-0.S. An Bun Beag ina onair mar gur eiri' se as a phost le goirid. Bhi cail naisiunta ar Shean mar mhuinteor agus sin tuillte go maith aige no ni raibh scoil eile sa tir a fuair, oiread scolaireachtai agus a fuair a chuid daltai. Thainig Scolairi' ag triall air as gach Condae i nEirinn agus ta Siad scai 1e ar fud na tfre agus i nait– eannaeaguslaar fud an domhan inniu. Beidh cuid mh6r acu seo i lathair ag an dinnear agus ma ta duine ar bitt. de bhunu na haite nach bhfuair ticead go f6i 11 moltar doibh iad a fhai I gan mhoill tre iarratas a chut isteach chuig Banc na hEireann, An Bun Beag Guthan Bun Beag 116. BEIDH An Scolaire Ar an 18u la Aibrean, beidh iris scolairl Ard-Scoil Mhuire ar fail do'n phobal. I mbliana ta se i bhfad nios mo na bhf ariamh, pacai lte le altanna i nGaei lge B~arla agus Francais, scealtal grinn agus pictiuii'i' suimiulaSeo obair na scolairl iad fhein agus is mor an moladh ata tui llte acu as an sarobair seo. De reir I cosulachta beidh ealamh mor ar an iri sleabhar seo agus b' fearr ordu a fhai I isteach go luath. Margadh maith e ar 15p. An Scolaire IRIS SCOLAIRi ARD-SCOIL MHUIRE ar diol De Ceadaoine 18 Aibrean luach 15p A Eagarth6ir, a chara, Ta Bunscoil Ghaelach Bheal Feirste ag iarraidh banmhuinteoir cailithe a bhfuil an Ghaeilg aici 6 dhuchas le toiseacht a ttieagasc i Ni Mhean F.6mhair i mbliana Bunaigheadh an scoil i 1971 le riar do phaisti ata a dt6gail le Gaeilg i mBeal Feirste. . An chead bhliain bhi naonbhar paiste ann as seacht dteaghlach. . Ag tus na scoilbhliana seo chugainn beidh 20 pfuste eadar ghasurai agus ghiorsachai ann 6 4 go dti 8 mbliana d'aois as 10 dteaghlach. . Ni teagasc Gaeilge is cusp6ir do'n scoil ach bunoideachas iomlan frid Ghaeilg a chur ar faghail mar a ghnithear i scoil Ghaeltachta . Diolfar tuarastal leis an mhuinteoir de reir seal.a Rolnn Oideachais Bhaile Ath Cliath agus breis . Ta me ag scriobhadh chugat mar i nduil 'sgo mbeadh aithne ag leightheo ir eigin ar mhuinteoir de bhunadh na Gaeltachta, biodh si i nEirinn, i Sasain, i nAlbain n6 sa Bhreatain Bhig, a mbeadh suim aici sa phosta seo.. Ma ta a leitheid e aithne ag leightheoir ar bith bheinn faoi chomaoin aige da gcuireach se a hainm agus a seoladh chugam sa chruth 'sgo dtiocfadh liom eolas an phosta a chur chuici . Is mise, Brighid ni Mhonachain, Runai. , GASUIR GHABHLA ( Eachtra ei le) Tus an tsamhraidh a bhi ann . Bhi aimsir maith a's bhi daoine gnoitheach ag giollacht na m6nadh . In Gabhla bhi seasur na m6nadh luath an bhiain sin a's bhi si sabhailte faoi'n am sd . Os rud i nach raibh dadaidh le deanamh cuireadh Patrick a's Johnnie amach go tir m.6r, go Luinneach Beag, an a.it a raibh aintin leo p.6sta . Bhi sise marbh ach bhi fear Charlie a's a mhac Siomon ina gc6nai ansin . Caitheadh la iomlan thoir sa Ghleann a's t6gadh 'deireadh na m6nadh. . Chodlaigh na gasllir go maith an oiche sin mar bhi na sciathain a's na masai sio!': 1 eo 0 th6gail cleibh ar na fir ach mar sin fhein bhi luchair an tsaoil orthu go raibh an obair uilig deanta mar bheadh cead coise acu la thar na bharach . Ach bhi plean eile ar fad ag Charlie fa ns gcoinne. .Bhi aintin eile ar an tseascan Bheag a's mheas se g·o bhfeadfai la eile oibre a bhaint as na gasuir ag t6gail na m6nadh do aintin Maire . Nuair a d'eirigh an peire ar maidin bhi an mac ar shuil chun an tSeascain Bhig. . Ach bhi an mi- adh ar na gasuir. . Thainig carraeir an bealach, cuireadh na gasuir ar bord a's hiarradh air iad a ligint amach inaice leis an tSeascan Bheag,. . Ach bhi plean da gGuid fein ag na gasuir Fuair siad amach 6'n charraeir go raibh se ag gabhail go staisiun na traena~h. a.it nach raibh siadsan ariamh. . "Rachaidh muid go dti'n staisiun" ars a Patrick . ar atus, go mall reidh ansin .Thainig pasant6iri 6'n traen, ach duine n6 deorai nior aithin siad .Nior chuir sin isteach n6 amach orthu, ach bhaige bhi suim acu sna basc6idi builbhini bhithear a iompar amach. "Ta ocras orm fhein ," arsa Johnnie. . "Ta," arsa Patrick, "ach ni bheidh i bhfad ·: Fuair siad an seans a's lionadh na p6cai le luilbhini bhreatha bhoga agus as go brach leo amach as an staisilln a's sios an b6thar leis an charraeir. Fa dheireadh thiar thall bhain siad aintin Maire amach ach ma bhain chan fa choinne oibre.. Tugadh feasta brea do'n bheirt agus greadadh amach chuig lucht t6gala na m6nadh iad . Ach anois thoisigh an cogadh dearg. . Hiarradh orthu na cl eibh a lionadh agus a th6gail ar na firl . Ach niorby i sin an rud a rinne siad . Thoisigh siad a chaitheamh na bhf6d ar na fir a's bhfaiteadh na sul bhi an da thaobh sa chomhraic . Chulaigh na gasuir giota ar ghiota n6 bhi siad sa mhionlach . Fa dheireadh thiar thall bhain siad na bonnai as . Nior tharraing siad anal go raibh siad ar an Bhunbeag . Admhail to leor bhi bad as an oilean a muigh agus bhain siad an baile amach an ol::he sin D'inis na gasuir sceal maith orthu fhein agus ce bheadh 'na dhiaidh orthu . Ar "Rachaidh", arsa Johnnie, "n6 ni r6-mhinic scor ar bith chuir sin d~ireadh le t6gail a fhaigheann muid seans de'n tseort'.' . m6nadh ar an tir m6r. Baineadh an staisiun amach a's chonaic na gasuir rudai iontacha gan amhras. . Chuala siad feadalach ghear fhada a's chi siad chucu an pheist mh6r fhada, go gear gasta TA CEOL GACH OiCHE AG An tOileanach a scriobh. TABHAIRNE LEO DEIREADH SEACHTAINE AN CAISC 21. 22, 23u, la Aibrean AN CLANNAD agus CEOLTOIRi TRADISIUNTA RANN NA FEIRSTE" S.N. 6 Domhnaill . Eadai do' n teaghleach An Clochan Liath

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3