Gaeltacht, 4 Bealtaine 1973

4u la Bealtaine 1973 Iml. I Uimhir 7 Gach coicis Cuairt Aire na Gaeltachta ar Ghaeltacht Thlr Chonaill 0 Chle: Seamus de Faoite, T.D.. Donnchadh Mac Fhionnaile, O.S. An tUasal 6 Domhnaill, Aire na Gaeltachta, Prionsias 0 Muireagain, Eagarthciir .. Gaeltacht~' Cathal 0 Cui Iinn, agus Sean O Gormain. Prionsias 0 Dufaigh, Mfn a· Craoibhe, Anagaire, agus Brid N( Mhaoi lchiarnan Gort an Choirce a p6sadh ta goirid 6 shin, i Seipeal Crfost an Ri, Gort an Choirce. An tAthair Aodh 0 Cnamhsl S.P. a phos iad agus bhi an bhainis in Ostan Highlands ar na Gleanntal. Chaith siad ml na meal la ag turasair– eacht ar fud na tire. 6 Chl e; Donal Mac Ruarai, Pi lib o Oufaigh, Prionsias 6 Dufaigh, Brfd Ni Mhaoi lchiarnan a deirfiuracha Maighread agus Eibhlin. Patsti:Padraig Pearse 6 Ceallaigh agus Eibhlin Nie Giolla Chamnigh. Chaith Aire na Gaeltachta Tomas O Domhnaill an 18u agus an 19u la de'n mhl seo i nGaeltacht Thir Chonaill. Ba e seo an chead uair a thug Aire Gael· tachta cuairt ar an ceantar seo. Bhl la gnaitheach ag an Aire De Ceadaoine an 18u la. Chuir se tus len chuairt i gCeantar na Carraice agus Gleann CholmCi lie agus tr athnona an lae sin thainig se chun an Chlochain Leith,ansin bhuai I se le toscairf o gach pairt de na Rossa agus d' phle lh se a gcuid fadhbana leo. Ar maidin Deardaoin an 19u la chuaigh se go hoilean Arainn Mor an ait ar cuireadh failte UI Dhomhnaill roimhe. Bhuail an tAire le tosc.aireacht c:i mhuintir an oileain, agus duirt se go mba uafasach an sceal e nach raibh plean forbartha ar bith deanta amach go foi II do oi leain na tire. Duirt se go raibh se ar intinn aige fhein oifigeach a cheapadh a rnbeadh forbairt na noilean mar churam iomlan air. Tar eis loin thainig an tAire go Gaoth Dobhair agus chuaigh se caol dfreach go dti an Estait Tionsclafochta. Thug se cuairt ar tri ionaid san Estait se sin, Scoil AnCo, Monarcan G.T. agus Monarcan Europlast. Ba mhor a shuim sna tionscai I uilig agus duirt se go raibh sui l aige, nach raibh anseo ach tL;s ar re Lfr don Ghaeltacht. I ndiaidh an Estait chuaigh se go Radici na Gaeltachta an ait ar labhair se le Pobal na Gaeltachta. Chaith se an chuid eile de' n trathnona i Min a Cuinge i ~taisiun na Monadh, Amharc lannGhaoth Dobhair agus i gCl6 na Rosann. Phleidh sea gcuid fadhbana le dreomana a casadh air. Orthu seo bhl lascairi Ghaoth Dobhair, lucht na monadh, Coi ste na dTuismitheoi rl · a fhleidh ceist na scoil e leis agus na mi on- tionscloiri sular fhag se Gaoth Dobhair thug se cuairt ar an Chanonach Mac Eiteagan S.P. ar a bhealach go Gort 'a Choirce. Labhar se ag cruiniu i dteach Thomais Uf Cholla agus duirt se go raibh fon air bualadh le muintir na Gaeltachta uilig agus eisteacht lena gcuid gearain agus iarratais Bhi se buartha nach raibh se abalta nlos mo ama a chaitheadh leo an iarraidh seo ach go mbeadh se arais i ml Lunasa ar feidh seachta ine. I raiteas duirt an tAire: Is aonad nadurtha chun criocha forbartha reigiun an lar·Thuaiscirt. Faoi mar is eol daoibh, fografodh togral mora tionscai I le deanal do Leitir Ceanainn agus do Dhoire. Ta gach dachas agam go bhfeadfar c lar Ieathan forbartha don Iar– Thua isceart i gcoitinne a bhunu ar thogral mar sin agus ar an gcuartalocht agus gneithe ei le de chursai eacnamalocha, soisial– acha agus cu1.turtha. Is san Go dd le athanach 3 ,

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3