Gaeltacht, 4 Bealtaine 1973

Eagaralt Uonadh go leor eagarai It cheana tein fa thionchur agus pairt na hEireann sa Chomhmhargadh• .Ach. os rud e nar duradh m6ran fa na gneithe speisialta i saol na Gaeltachta a chuideochadh ionad idirdhealaithe san Eoraip a thabhairt d~jnn. b'fheidir nar mhiste duinn tamall smaointe a thabhairt doibh. Treith de mhuintir na Gaeltachta is ea comhoibriu. Seo rud ata ionta o dhuchais de thairbhe stair na Gaeltachta fein. Ca mbeadh na glunta a chuaigh romhainn gan comhoibriu nuair nach rabh ar achan taobh ach ganntanas agus anro? Bhf siad cleachtaithe ag tabhairt lamh chuidigh da chei le. 6 am go ham ta se le feiceal go bhfuil spiorad ar sinsear beo go foil I, se seo an prionsabal ceanna ar a bhfui I Comhmhargadh na hEoraip bunaithe. Ta daoine ann a bhfuil eagla a gcroi orthu fc1' lathair go rachadh achan rud Gaelach le sruth. de thairbhe an cheangai It seo leis an Eoraip. Deir siad go rachaidh an Gaei lge as feidhm. Thiocfadh leis go mbeadh an ceart acu fosta ach go bhfui I Gaeltacht againn inar coinneadh an teanga beo d' ainneoin constaicl nios fiochmhaire na Comhargadh na hEoraipe. Agus 6 ta an Ghaeltacht ag dul chun cinn agus an teanga nios fluirsl na bhi ariamh, nl baoill duinn. Nior threig muintir na Gaeltachta an Ghaeilge go dti seo agus nl threigfidh siad anois f le cuidiu De agus rialacha ura na Roinne Oideachais i dtaobh teagasc na Gaei lge. Agus di reach mar ata le tiortha ei le na Chomhargaidh beidh ar dteanga dhuchais mar gnath·theanga ar dtlre agus ait nlos deirnhnl againn san Eoraip de bharr. lnsealbhu i bParoiste Ana Maidin inniu ( Diardaoin) rinne Easpag Rath Bhoth. An Dr. Anton Mac Ficheallaigh an tAthair Eoghan 6• Colm a insealbhu mar Sagairt Par6iste Anagaire i searmanais i Seipeal Naomh Mhuire. Realt na Mara. Glacann se ait an Athair Mag Uidhir a d' eirigh as a phost de thairbhe a shlainte. Fear de bhunadh na hAirdi Bhig i gceanntar Chloich Cheannfhaola. thainig an tAthair 6• Colm go hAnagaire mar Riarthoir la Fheile Padraig as Baile na Finne. Roimh sin chaith se seai i dToraigh ar a scriobh se an leabhar chailiuil "Toraigh na dTonn•: Fa lathair ta s~ ag obair ar leabhar ei le agus n I bheidh i bhfad go mbeidh se a fhoilsiU,. n luchair ar a chairde go leir ar fud na deoise agus go hairid ar phobal Anagaire as a insealbhu m:tr Shagart Paroiste agus deantar comh– ghairdeachas {mar gcror leis. An tAthair Eoghan 6 Colm S. P. Anagaire Ta suil againn uilig go mbeidh saol sona fada ag an tAthair Mag Uidhir agus e ag scoradh uainn. 0 AnCO n Chomhairle Oiliuna Oiliuint agus Athoiliuint do dhaoine fasta Cuirtear na cursal seo leanas ar fai I ag lonad Oi Iilina Anco, Ghaoth Dobhair. Maireann iomlan an chlirsa 20 seachtain. 1. Cursa lnsealbhli Tionsclach 2. Cursa Faibhrithe Sci leanna Bumisach 3. Cursar Tathai 4. Cursa Aire Tionsclach 5. Cursa Oibriu lnneall 6•. Cursa Ginearalta do Oibrithe Toga la Oibreann an tlonad 40 uair sa tseachtain i dtimpeallacht cosllil le mon~rchan. Ta an traenail eagraithe de reir clair fhorleathain. loctar liuntas seachtainiuil agus taistil leis na foghlaim· eoirl. _Ta. deontas loistln a loc fosta do fhoghlaimeoiri ata ar shiul on bhai le. Foirm iarratais agus gach eolas faoi liuntais traenala 0 An Bainisteoir, AnCo • lonad Oiliuna Tionsclaloch, Na Doirl Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhun na nGall. Machn.amh S~o agai~h somplai de aistriuchan urnua ar na Sailnt . D'aistrigh me iad go dueach on Eabhrais (Biblia Hebraica Kittel} . Ghlac me le coigeartu anois agus aris.. Rinne me mo dhicheall claoi le rithim agus le meadaracht na hEabhraise Niorbh fheidir gan ranntai garbha Gaelig a scriobh anois agus aris ! Ba mhaith liom go ndeantai leirmheas air.. Na biodh leiscort, ,cibe acu sagart na tuatach, fear no bean thu, scriobh chugam . Cuidigh liom na lochtanna a leasu sula gcuirtear i gclo iad, agus is me a bhios fa chomaoin agat . Cosslett 0 Cuinn, 67 Wellington Road, Ath Cliath 4 • SALM 41 (40) Is meanar don tsathach a thuig an seang, in uair a aimhleasa fuascloidh an Coime e, beidh an Coime mar choimirceoir agus mar chrann beatha aige, gur meanar do san tir agus gan sasamh ag a nfilmhde air . F.oirfidh an Coime air na chrolui, coireoidh se a leaba nuair a bhios se breoite, agus deirim-sa leat glac trua dhom, a Choime, leigheasaigh m'anam o pheacaigh me i d'eadan . Bionn mo naimhde ag tuaradh an uilc dhom, is fada gan bas agus bathadh sloinne air, agus go fiu nuair a thig duine acu do m'fhiosru, is fada idir a bhriathrai agus a intinn, a thiomsaios gach drochsceal agus cliimhilleadh, agus e da sceitheadh nuair a imionn se . Ta lucht m'fhuatha i gcogar le haontoil, ag tuaradh an uilc a bheartaiodar fein dom . ta greim dhocht ag suil Bhaloir air, (drochshuil,. ;:i.icid mharfach) ? nar eirigh se choiche on lui leapa seo . Nil go fiu mo dhluth-chara . an fear ba mho rabh m'iontaoibh as, nar thog sal a chaise i m'aghaidh, i ndiaidh ar ith se de m'aran . Ach anois, a Choime, glac trua dhom, tog anios me agus ceannoidh siad go daor e, Is air sin a aithneoidh me go bhfuil taitneamh agat dhom, nach ligeann tu an lamh uachtair le mo naimhde . Tugann tu tacaiocht dhom os saor o choir me, go brach i mo sheasamh os do choinne.. SALM 36 (35) An t-olc i gcogar leis an drochduine i gcochall a chroi, os ni e uamhan De nach leir da shuil, Dhall se a shuil o pheaca a aithniu na grain a mhothu, nil i mbriathra a bheil ach ciontacht agus cealgaireacht, stad se den eagna agus den dea-iompar, ar mhibhearta a bhionn se ag machnamh na leaba, ta a chos seasmhach ar bhealach na haimhleasa, nach dtug fuath don olc . A Choime, sroicheann do ghrasa go nealtai nimhe, agus sineann d'fhireantacht go dti na speiri, Ta do choir mar ardshleibhte De, agus do cheart na aibheis mhor, Ta an duine agus an d'iul bheo, fa do choimirce, a Choime . Cad e chomh huasal le do ghrasa, a Dhia, go bhfaghann an Adhamhchlann fascadh 's didean fa do chluimhrigh, Bionn a sasamh acu d'ollmhaitheas do thoi, agus olann siad as morshruth do sho, Oir is agat ata tobar na beatha, agus do sholas le na bhfeicimid an solas, Go mb fhada buan do ghrasa do do lucht aitheantais, agus do choir do dhream an dea-chroi, Na cuireadh lucht an uabhair fa na gcosa me, na cuireadh darn an drochdhuine an t6ir orm . Siud leagtha ar lar iad, mar lucht na ndroch-ghniomh, go mb' iseal a lui, nar th6gaidh siad a gcinn . Manus Mac Grodaf MoRDHIOLToIR E~RRAt GROSAERA An Falcarrach 20

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3