Sa Ghaeltacht, Meán Fómhair 1980

ac IRIS OIFIGIVIL - VDARAS NA GAELTACHTA \ Athraithe san Eagralocht Treaslaitear le Sean b Labhrai, ata ceapaithe mar Bhainisteoir Forbartha Tionscail tareis d6 sar-job a dheanamh mar Bhainisteoir Portfolio sa Rann6g lnfheistiochta le cupla bi iain anuas. • Forbairt achmhainn i Acla - Eoin Masterson ag dealbhu cloiche sa chaireal. ___,, Micheal de Liath D'fhag Micheal de Liath Udaras na Gaeltachta ag deireadh Mi Deireadh F6mhair chun post nua a ghlacadh i gCo. Phort Lairge. Guimid rath ar Mhicheal, duine uasal a raibh meas ag gach einne san eagraiocht air. Ta Sean b Riain ceapaithe mar Ph riomh-Fheidhmeannach Cunta agus beidh Sean freagrach go sealadach ar chursa i comhthionscal. Ta Ruan b Bric ceapaithe mar Leas-Priomh– Fheidhm8annach Fo-Thionscail. e • CD e e Comhghairdeas --=----- ......., . _;;...A;.··. - ... TA na r>~··"-""--··-~ ~ca1de1r Gheimhridh tagtha chun blatha! Comhghairdeas le na baill d'fhoireann an Udarais a bhain cailiochtai gairmiula agus proifisiunta amach le gairid. D'eirigh le beirt on Rannog T6gala, Micheal b Filbin agus Tomas 0 Flatharta i gCuid II den scrudu do theicneoiri foirgneolaiochta "City and Guilds"- Tuigtear duinn gur Ar lean lch. 8 COMHLACHT e Gealchloch Acla Teo ata lonnaithe ag Coill Damhnait, Oilean Acla, agus ata i mbun cairealacht agus deantusalocht grianchloichlt Acla b 1976, aaus a bhfui! p!ean ar bun aige anois forb<>i,.t shuntasach a aheanamh ar an ngno 1 1981 i:lgus an hosta1ocht (20 fear) tao_i mar ata se anois a mheadu go dtl thart fa 50 fear um dheireadh 1982. Abhar togala sainiuil ar acmhainn nad4rtha e an ghrianchloichlt a bhfuil an-eileamh air, nl hamhain ar mhargal na hEireann ach ar mhargal sa Bhreatain. Is de bharr an eillmh sa chun margadh na Ereataine Bhreatain ar ga an gn6 in a shaothru ta an pointe Acaill a fhorbairt. Anuas go sroiste anois gur ar an dt i 1979 is ar an margadh margadh sin a deantar thart baile a dioltai os cionn 90% ar 60% de na dfolachain. De den chur amach, ach thainig meath sa tionscal t6gala in E irinn agus ag an am gceanna tharla fas an-mh6r ar ghn6 DIY i Sasana, agus tareis do C.T.T. dul i gcabhair ar an gcomhlacht bharr an fhais sin sa mhargadh easportala n i m6r na haiseanna tairgiochta a fhorbairt agus n ios m6 daoine a chur ag_ obair iontu. Chun an plea11 forbartha a chur i gcrich ta monarcha nua 3,000 troigh chearnach faighte agus gleasta i gc6ir dealbhu cloich-e agus deantusaiocht tintean. Ag Dumha Eaga ata an mhonarcha sin, thart ar 4 mh ile 6n gcaireal agus ta na seirbh isi ar fad ann ar gha do thionsclaiocht trom. Fost6far 10 fear breise ansin agus thosn6far ag tairgiu ann roimh tus 1981. Anuas air sin ta inneall nua ar a di.ugtar "Hydqisplit" faightP ag an gcaireal. Deanfaidh an t-inneall seo cloch nadurtha ar bloc t6gala e de chuid mh6r der, ghrianchloichit a bhi ina dhiomailt go dti seo. Ar ball tabharfar isteach innealra bainte agus gradu chun gach aon diomailt a aistriu ina abhar foirfeach. DIOLACHAIN Nuair a bheidh an pl~an forbartha nua curtha i gcrich sroisfidh d iolachain an chomhlachta thart ar £5 00,000 agus beidh 6cA10 STAIRIUIL INS NA FORBACHA! • I lathair ag oscailt oifigiuil Oifigi nua Roinn na Gaeltachta ins na Forbacha, Gaillimh bhi (6 chit\): Padraig 6 Durc:iin, Stiurth6ir, Roinn na Gaelt:ichta; Tom McEl!istrim, Aire Stait, Roinn Airgeadais; Maire Geoghegan-Quinn, Aire na Gaeltachta; Brid Ui Fhlatharta, Maor na Gaillimhe; Mark Killilea, Aire Stait, Roinn Poist agus Telegrafa; Liam T6ibin, Runai, Roinn na Gaeltachta. ~ - ' ~ - .. 1~ . . .. ~ ' , • ~ ' • • - ' ' •, • : - t : • • ... • • • • ·.. • • ' ' - • ' - ) / -'; ' - '., ~ , .. _. ... . - . : . ·_ ~ . ' . . ' .- .. ' . - .. ' • "· J ' '', • ; ~· <1 • ' - fostaiocht fhiuntach a chur ar fail i gc6ir fir an cheantair - agu, is al eigin go bhfuil c~~ ntar ar bith sa t ir a hhfui I postanna d'fhir chomh criticiuil agus ata siad in Acaill. ldir 1974 agus 1977 cheada igh Bord Ghaeltarra Eireann deontais ar mheid £63,000 do Ghaelchloch Acla Teo., deontais a chuir ar chumas an chomhlachta an bonn daingean tionscl a iochta ata faoin bhfiontar anois a thogail. BAINISTlOCHT Tomas b Loingsigh agus Do-nncha b Gogain ar comhbhainisteoiri iad ar Ghealchloch Acla Teo. De dhuchas Acla e b Loingsigh, a d'fhill 6 na Stait Aontaithe deich mbliana 6 shin agus a thug faoi na hacmhainni nadurtha sa chaireal a shaothru. As Luimneach e Donncha b Gogain a bhfuil c6nai air anois ag an Spideal agus ar iar-fheidhmeannach togra e le Udaras na Gaeltachta. Ta an bheirt cinnte go n-eireoidh go han-mhaith leis an dtionscal amach anseo, ag cur san aireamh an tfor-thacaiocht ata aige 6 phobal -Acla agus fostaithe an chomhlachta ach go hairithe. Ta cloch Acla a usaid anois go forleathan sa ·tionscal t6gala i gcathracha agus bailte na tire seo agus tathar d6chasach de bharr na pleananna forbartha ata ar bun ag an gComhlacht go m beidh Gealchloch Acla Teo. le feiceail ar thithe agus ar fhoirginti bpriomh-chathracha na Breataine chomh maith. ·' - - ~ •. :.>

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3