Gaeltacht, 18 Bealtaine 1973

.ac 18u la Bealtaine 1973 lml. I Uimhir 8. p:;;~>:: ~ ~ ·~·-·. Rita Ni Thiomanal agus Liam d Dufaigh as na Rossa a posadh ar an Chloch~n liath ta goirid o· sh in. An tAthair Conchubhar 0 Caoimh a phos iad. An Earagail. Grianghraf le Mlcheal 6 Gallchoir, An Bun Beag. Gach coicis LUACH 6p. EIGSE RANNNA FEI RSTE Ag cur crioch le hEigse Ram fla Feirsde De' Domhnaigh seo a chuaigh thart duirt an tOIIamh Proinnsias Mac Caria go raibh swl aige nach raibh anseo ach tU's agus~ go mbeadh Eigse Rann na Feirsde mar imeacht blian– tuil as seo ama:h. Thar aon Eigse eile ghlac muintir na haite, go hiorn– lan agus go huile, pairt ghnfomhach i ngach gn~ den Eigse. Trathnona ne hAoine a fosclalodh an Eigse. Bhl tri Bannai Ceoi I i lathair, dha·cheann as Gaoth Oobhair agus Banna Scoil Rann na Feirsde. Thar cheann mhuintir na haite 'chuir Sean Ba-n Mac Griana fai lte roimh na cuirteoirl ui Iig. lna dhiaidh sin thug C'rlostoir Mac Aonghusa an chead IE!acht ar "lrisheoireacht' 'Mhaire'' thr~cht se iu na haltana a scrlobh Seamus 0 Griana in Iris leabhair agus paipear nuaiochta. Nil teacht ar an chuid is mo acu seo abois ach san leabharlann Naisiunta i mBai le Atha Cliath. De Sathairn bhi dha abhar idir chamanaibh "Seanchas agus Sceal– afocht le Seamus 0 Cathain as Ollscoile na Gaillimhe agus Gearr Scealta Mhaire leis an .tAthair Pobal Sco.il Breand~n 0 Ooibhlinn aQl•s Oiarmuid 0 Doibhlinn. Ba iad an bheirt Chathaoirleach no Donnchadh Mac Fhionlaoich Bunbeag agus Aindreas 0 Gallch6ir, ceannaire Radio na Gaeltachta. Ce go raibh se ar intinn ag lucht freastal na hEigse a dhul go Gabhla iar-noin De Sathairn nior eir( Ieo mar go raibh an la ro gharbh. Oiche Shathairn lelrigh Aisteoiri Rann na Feirsde drama bunaithe ar sceal d~ chuid Mhaire. Bhl daoine as na tn paroistl .i ~atha~. c_homh n;'ith l_eis na cuairteoin a thamtg as "' bfhalde ar shuil. lndiaidh Aifreann U( Riada a leigh an tAth'air Eoghan 0 Fri 11 De Domhnaigh bhl riomposiun fa litrlocht agus salocht na Gaeltachta 1980. Ar na cainteoid bhf an tA~h Tomas 6 Fiach, an tOIIamh Gear'oid Mac Eoin, antOIIamh Gearoid Stocman agus Padraig 0 Baoill as Rann na Feirsde ata ina fheidhreanach le Gael-linn le linn na hEigse cuireadh amach ceirn In de chuid ceoi I Rann na Feirsde. D' fhogair an tOIIamh Mac Cana . go bhfuil sear intlnn aige na h(achtal uilig a fhoillsi~ i leabhran. I LITIR A CHUIR COISTE NA dTUISMITHEOIRI, GAOTH DOBHAIR, CHUIG AN AIRE OIDEACHAIS, AN tUASAL RISTEARD DE BURCA, T.D. CH~IR SIAD l\ ~r.i!'; MAR SEO LEAN AS, 1. Pobal de bheagnach mile teaghlach ata i gceist, pobal briomhar a oib– donn go dfcheallach i monarcain, ar bhaid-iascaireachta, agus ar an tal'amh. Pobal gurbf an Ghaeilge a ngath -theanga laethui I. Poba I ata ag iarraigh iar bhun-oideachas den scoith don aos o·g. 2. Cosuil le tuismitheoiri' ait ar. bith sa tfr, is' mian I inn anseo seans cheart a bheith agar bpaisti, Is maith linn sceim na Scoil Pobail agus cuireadh sin in iul nuair a fografodh e. Gealladh scoil mar sin duinn agus ceann ei le i gCarn Domhnach, ach nfl socru faoi shui • omh fiu amhain go foill don scoil Ghaeltachta. 3 , Tareis se bliana deir an Roinn Oid· eachtais le Coiste na dTuismitheoirl gurbe cuis na moille nach bhfuil na figiurl sa chuid seo den Ghaeltacht chun Scoil Pobail de mheid iomlan a chothu. (San al)1 cheanna admhaf • onn an Roinn gur orthu' cuid . den locht' nach hi id i r ceanntair Ghae I· tachta ei le a chur le is na figiud ceanna . ) Nft aon amhras orainn nach bhfuil pobal na Gaeltachta laidir go leor chun go n.€iri~dh go maith le Scoil Phobai I; (a) ldir Gaoth Dobhair agus Rann na Feirste ta go maith o cionn naoi gcead teaghlach agus is ag dui i meid ata an uimhir sin. Ta tithe ura a dtogail go fluirseach sa cheanntar. (b) Leirionn rollai na mbunscoil g? bhfuil uimhir ard ag freastal orthu go bhfuil na figiuiri follain sna rangarma naoinean. Chomh maith leis sin ta an oiread paisti fos ag '1ai le is a choineoidh na bunscolanna lan agus na muinteoiri gnaitheach. (c) Rud sonrathach an .me id teagh– laidh iomlan a thainig arais o Albain, no a thainig na gconai sa chuid seo den Ghaeltacht o phairteanna eile dEirinn ( msl\ Seal Feirste, Luimneach, Cor– caigh, agus Doire.) Thainig ar a laghad 72 teaghlagh go bhfui I paisti -scoi le acu isteach i bParoiste Gaoth Dobhair agus naoi dteaghlagh eile go Scoil C heanntar Rann na Fe irste Ie 5 bliana anuas. 4 , Scoil Ghaeltachta ata uainn, suite i lar an Phobail Ghaeltach· ta, Mar ni main linn an taos og a bheith ar shiul o lar an phobail i rith an lae. Is mian linn an scoil a bheith in usaid ag an dream fast a chomh maith, i.e. go mbeadh se ina Scoil don phobal go fior. 5. Ta muid ag iarraidh ort, a Aire, socru a dheanamh, agus a fhogairt anoi s, go dtogf ar Sco i I .Phoba i I lan-Ghaelach sinnsireach i gceart lar Ghaeltachta lar-Thuaisci r t Thir Chonaill. Is e ceart an phobail e o thaobh oideachais e. Muna dtogtar e ni bh~ir!h oideach<~s iomlan ina dteanga le fail acu gan an ceanntar a fhagail. Ta athas orainn iar.Ohunoideachas lan-Ghaelach a bheith i mBaile Atha Cliath agus i gCorcaigh. Is e ceart na dTuismitheoiri agus na ndaltai ansin e. Ach an gceilfear ar an phobal Gaeltachta is laidre i gCuige U ladh an cheart ceanna?

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3