Goitse, Aibreán 1979

J.m:l.l Uimh.l c,i:i_ .:.;c . 1 S79 / E _ AlbTE__ ,.,.._ ,.,..,.,.. ,,.... / ,, CU:LR~~AHlf ~m.::.:D FAIL?E CHHOIUIL TIOllliAT. Ta tu ag leat:1h an de pl:ai:Jear Ur, agUS ta SUil ar;aillil (;O l!lbeidh tu ag lea.:1h sea ~o mien minic san am ati le theacht. ,- / chead eaeran an phaipeir 3hunai 1 ~h muid an paipear sea le guth a t h abhairt dui tse a :_:;us seans a t~abhairt duit do cl1uid tuairirai a phlG. Tho8ai~h go leor p~ip~ir nuac 1 1tain s a taobh seo tfre aroL1.°1-ie ach theip orthu uilig. T 1e ip orthu mar go raibh siad bunaithe le praifid a dhGanamh, a;~us naeh 2aibh ar a :rcU°l ach ,1ionlach daoine no mar nar chuir siad an cfneal Lei theoireachta a'.r fail a ::>hf an pobal ag ia1' ,.'aidh. 3a mi:aith linne an paipear sea a chur ar bun_ma:r' shoi rbhfs don phobal - an pobal uili [; , Gaeilt;eoir1 a s us Bearloirf, Eireannaigh agus Sasanaigh, daoine de gach cfneal creidimh a gus dearcadh polait:lochta. 13a mhai th linn f_osta sul t a gus pleisiur a tLabhairt don phobal, agus lei thooirea<:ht usai ·leach a c Luir ar fail. Ba m'. 1ai ',!-:.. lhm rl.o chuid tuairim1 a ch-l~ins ',.in ar caide a ba r1~ai th leat a f eiceal sa ;1LaipeaP. Ha ta suim a~;at in Astrala:Cocht, Aisteoireac:ht no aon ru:l eile, inis duinn agus nf bheidh orainn ach luchair aon abhar a p :·.le. Ma ta rud ar uitlt aG dbana,1.h :martr1a duit, cuir do pheann ar phaipear a ,us bhoar.laidh muidinne guth duit. Ba mhaith linn i g conai an fhirime a tha '.J: :airt - .fiu r:ia bh1onn sf searbh. Is minic a bhfonn tu ar mire f a oi nei the airi the, rudaf ata ag tarlu a flieic eann tu a t a contrail te. Anoi s se o do s hean ;3 . 3 ain us aid as agus b :::idh s aol nl"os .f earr a rm duinn uilig. Deirtear c;o bhfuil achan nduine rilait:1 ag rud ei ., in. 31 fheic.lir g o bhfuil '- · . ~ h a "" b' D .._ - "" : 1- 1 C t .-. -- "" h ~. usa ,·11ai '-' s scrio 11 anva1, no a [~ - e3.na ;.1,1 ar :J.ln, -no ag .scr1ob, f aoi Iascaireacht. Ba mhai th linn ach ~~o hairi the li treacha a fhail f aoi aon rud a gus :;ach rud, acus bhearfn1dh ,mid £1 don li tir is fearr a chuirficih ;mid i gc lo. Mur1a bhfuil tu sasta le "Guth c:c Tuairim 11 , abair sin agus beidh luchair orainn eisteacht leat. 31iearfaidh trmid clua3 d '· achan nJuine. Agus muna mian leat d 1 ainl'1 a chur i r;clo, inis sin duinn a gus coinneoidh Muid . ,,,. siar e. Ni shl'lim :;o bhfuil 1~10ran e'ile le ra ar;ainn san a :1 i lat • ~air ach ,,.o bh.fuil suil a _; ainn c.;o 11bainfidh tu 0 ac :1 s,~lt as an c h ead ea ;;ran d~ "GU'l'H &, TUAIJIW' do Pllaipear-sa. WE WELCOME YOU to the very f'irst issue of "GUTH C.;, TUAI~l~·l" which we hope to publish regularly and to feature local newa and gossip and any other odds and ends V at you the Puhlic might be interes+:.ed in. Your first reaction v.rill probably be "Oh another new paper. It probably wont last long 1 _ike t h e oti ,er one s". And we rlont blame you .for thinkinL~ like that because in t ' e last few y eaPs a lot o!' attempts at establishing a Local paper ~ 1ave fail e d. But they ~ iave :' aiJ.e ri because they were solely concernAd wi LL 1akin.::; pro.fit or because t ~1ey were only produced by a minority. Continued Page 2 0

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3