Gaeltacht, 08 Meitheamh1973

EAGARALT . 6 bunafodh "'Gaeltacht'' ta muid ag fail achan chuidiu . agus' achan mholadh ci chairde na. Gaeltachta ar fud na hEireann. Ach ina aineoin sin ta eagla orm,nach mairfidh "Gaeltacht'' i bhfad eile de thairbhe deacrachtal airgid. Ta se dochreidte go dtabharfadh Roinn Rialtais a bhfuil ainm na Gaeltachta air. -diultu glan cuidiu a thabhairt don chead nuac.htan ariamh ata a scdobh. a chlobhualadh. agus a dheanamh go hiomlan sa Ghaeltacht ag muintir na Gaeltachta. agus ata ag tabhairt fostatocht do mhuintir na Gaeltachta ina gceantar fein. Ta feidhm le Roinn Rialtais fiorGhaeltachta a bheadh suite, chan i mBaile Atha Cliath ach sa Ghae ltacht. ..Boinn a bheadh a reachtail. chan ag statsheirbhisi gall– dachta nach bhfui I baidh na ciall na tuigbheai I acu don Ghaeltacht is cosuil, ach ag muintir na Gaeltachta iad fein. Cen uair a chuirfear Roinn Rialtais Gaelach ar fail don Ghaeltacht? Beidh "Gaeltacht'' ina phaipear miosuil feasta. Muna bhfaigheann muid cuidiu on rialtas gan mhoill, caithfear deireadh a chur leis. SeasUr na gCuairteoiri · Ta an Samhradh buailte I inn arfs agus ar ndoighe ta seasdr na gcuairt– eoiri san mhullach orainn. Caide an seort seasuir a bheas ann? Sin cei'st ata go leor daoine acchur na laethe seo, ach go hair– ithe na mna toighe a bhlonn ag coinneall na roisteoiri. Ba .mhaitli leo go mbeadh seasur maith ann 6 thaobh aimsire de ach silim g~ an rucl is m6 ata ag deanamh buartha d6ibh i mbl iana na an feidir prafaid a dheana1T1h as loisteoiri' a chofnneall, loistln iomla11 uo h8irithe. Sea. beidh se deacair prafaid a dheanamh i mbHana no chuaigh na luachann~ suas an oiread sin le goirid. Na mna toighe a bhlonn ag coinneall scolairi Gaeilge beidh siad\san ceart go leor de bharr go bhfui I an deontas sin ardaithe anois ach na daoine ata claraithe le Bord Failte agus a b'eigin doibh a gcuid praghasanna do' n tSamhradh a shocru i Mean Fomhair seo a .chuaigh thart, cinnte nior thuig siadsao. san am sin go mbeadh luachanna suas an,.oiread sin anois. Chomh fada agus is eol domh ni ~headaionn Bord Fai lte an luach a athrach uair amhain a chuirtear na leabhrain s' acu amach i Mi Eanair. 0 tharla go bhfuil muid i st igh san Chomhmhargadh anois. thig linn a bheith ag dreim leis na luachanna dhul suas. agus a dhul suas cuid mhaith ag sin feasta. le cupla bliain anuas bhl meath ar an lion cuairteoiri achan ait san ti'r de bharr na triobloide sna Se Chonndae no b' fheidir fosta de bhrl go raibh na luachanna ag eirl r6-ard ar loistinf, ach nl thaini!-J meath ar bith ar an lion cuairteoirf a thig go Gae.ttacht Thfr Chonaill achan bhliain. agus ta suil againn gur mar sin a bheas se i gconat. Is trua n~c-h bhfutl oifig failte ar bith anseo san Ghaeltacht againn. Bhl caint uair amh~in ansin go raibh Comhairle Par6iste Ghaoth Dobhair le rud eigin a dheanamh fa seo ach ta na cuairteoirl bochta ' a gcur o dhoras go doras d fre.ach mar bht ariamh ag cuartu loic;trnl. tithe agus rl. Ta cosul 'acht ~ir nach bhfuil an Comhairle Paroist e fein ann anois ach oiread, ma ta. nfl glog no mlog astu. Com1ac 0 Breaslain T.D., ag labhairt ag fhoscailt oifigiuil Feile lascaireachta Ghaoth Dobhair. · OIDEAS BIA Iris Gaeltacht Chonamara Cuireann muid tdilte roimh an uimhir is deireannal de Thuairi~c. Iris spt:Sisiu! . slachtmhar (. San uimhir seo ta alt o Dheasun Fenn– ell ar/heinriahi don Ghaeltacht, "Saoirse na mBan'' o Sheosamh 6 Cuaig. cur slos ar chursal dram– alochta o Mhairttn o ,:ivy, alt d Chaitlin Maude i mBaile Atha Cliath ar-fhadhbanna tithfochta sa chath– air sin, agus a Ian ei le. Ach ba e an raiteas ar an gcead leathanach an rud ba mhd inar chuir muid speis, ag tagairt do cheapuchan Bhord dt4(3haeltarra deir Tuairisc. ''Nf shasoidh rud ar bith an pobal seo feasta ach smacht iom– lan ar a gcursat fein. Is cuma ce na leasuithe na na gimicl a tharraingeos an rialtas seo - na rialtas ar bith ei le - chucu, lean– far leis an troid go bhfaighidh muide, pobal na Gaeltachta, an ceart ata ag dul duinn; cead ar gcdrsai' a rith ar an mbealach is mian linn fein. Ta muid tinn, tuirseach de dhaoirie a bheith dar "slanu." Caithfidh feinrialu na Gael– tachta a bheith bunaithe ar vota an !eathphar6iste. Caithfidh an chumhacht a bheith ina chumhacht dairire; smacht iomlan ar phleanai I agus forbairt; saorchead le maoin an phobail a fhorba irt arson leas an phobail. SCADAN FRl.OCHTA AGUS ANLANN MUSTAIRD Comhgaisl 2 Scadan lonmhar te (dripping) Plur blasaithe Sliseanna Liomoide mar deasu ANLANN MUSTAIRD 1 unsa Pluir 1 unsa Margarfo Yz phunta Bainne Piobar. Salainn 1Yz sp. bheag, Mustaird deanta AN MODH 1. Cuir an t-ionmhar ar an bfriochtan agus teigh e. 2. Scoi It an taobh iochtair de na scadain agus bain amach an cnanti droma. 3. Cuir scar seine trasna ortha i dtri no ceathair aiteacha. 4. Cludaigh leis an bph.ir blasaithe iad. 5. Dean iad a friochtadh san ionmhar te 10-15 noim. lompaigh iad cupla uair. Si I go maith iad. AN tANLAi\IN Lea an "1argarfn. cur isteach an plur agus measc 2 noim. Tog on teas e 119us cuir isteach an bainne go mall. Cuir arais ar an tine agus measc go dteigh sea ghail. Fag ar thaobh na tine e 5 noim. Cuir leis an mustaird. piobar agus salainn. Greene's Garage Cortina 1968 Renault 4L 1971 Renault 4L 1972 v .w. 1967 Mini 1969 Anglia 1964 Morris 1100 Van 1965 Anglia 1966 Morris 30cwt. Van A.A. agus An Clochan Liath R.1.A.C. 0 AnCO An Chomhairle Oiliuna Oiliuint agus Athoiliuint do dhaoine fasta Guthan 14. Cuirtear na cursal seo leanas ar fail ag lonad Oiliuna Anco, Ghaoth Oobhair. Maireann iomlan an chursa 20 seachtain. 1. Cursa lnsealbhd Tionsclach 2. Cursa Faibhrithe Sci leanna Bunusach 3. Cursal Tathai' 4. Corsa Aire Tionsclach 5. Cursa Oibriu lnneall .6. Cursa Ginearalta do Oibrithe Toga la Oibreann an tlonad 40 uair sa tseachtain i dtimpeallacht cosuil le monarchan. Ta an traenai I eagraithe de reir clair fhorleathain. ioctar litintas seachtainiuil agus taistil leis na foghlaim· eoirL Ta deontas loistln a foe fosta do fhoghlaimeoiri ata ar shiul on bhaile. Foirm iarratais agus gach eolas faoi liuntais traenala o An Bainisteoir, AnCo - lonad Oiliuna Tionsclafoch, Na Doirl Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhun na nGall. I

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3