Gaeltacht, 08 Meitheamh1973

Na Dunaibh Ag foscailt an Fheile Muir– lascaireachta sna Dunaibh De hAoine. duirt Aire na Gaeltachta. an tUasal 0 Domhnaill. go raibh Reigiuin lar-Thuaidh na h~ireann ina aonad nadurtha i gc6ir forb– artha. Duirt se go raibh suim ar leith aige fein mar Aire na Gaeltachta i dtodhchal an reigiuin cionn is go bhfuil cuid de ina Gaeltacht. Duirt an tAire: "Tuigtear dom gur Feile bhlian– tuil I seo agus go bhfuil slag dul i bhfeabhas i gconal agus is brea an rud e sin. Ta taitneamh agus sport le baint as an bhFeile seo. nf amhain ag na hiase;airi fein ach ag muintir uile an cheantair agus ag na cuairteoid a thagann chugaibh an trath seo den bhliain. Ina theannta sin. ta daoine sa dui– che seo a bhfuil an Ghaeilge a labhairt go liofa agus go blasta acu. rud is abhar maite d6ibh fein agus is <'\bhar speise dona cuairt– eoirl a thagsnn anseo.• • Beidh cursa Fraincise in Ard– Scoi I Mhuire. Gaoth Dobhair on 11u go dti 14u Meitheamh. Cursa comhra a bheas ann agus triur mhuinteoir on Fhrainc a bheas ag teagasc. Ta an ·drsa foscai lte do achan duine a bhfui I suim acu ann. go hairithe micleinn sna ranganna s insearacha bunscoi le. Ceardscoi le agus Meanscoi le. Tuilleadh eolais on Athair Donal Mac Suibhne. Ard-Scoi I Mhuire. Gaoth Dobhair. Comhghairdeas le Donall 6 Gallchoir. B.A•• ata ceaptha mar ardmhaistir ar an Ard-Scoi I. An Clochan Liath. Ta se ag muint– eoireacht san Ard-Scoi I cheanna 0 bhain se a cheim amach agus is ann a fuair se a chuid iarbhunoid– eachais. Ta se ina stiurthoir ar Fhei le Mhaire an Chlochain Leith chomh maith. De reir figiuirf na nGardaf. marbhafodh seisear agus gortal– odh 158 duine ar bhoithre n~ hEireann idir meanolche De hAoine agus meanofche Luain Cinclse. Sa treimhse ceanna anuraidh marbhalodh 11 duine agus gortal– odh 169. . Chuir Seamus de Faoite T.D•• i niul do thuismitheoid Srath Caonach. Gaoth Dobhair go bhfuil an tAire Oideachais ag deanamh breithniu praineach ar iarrataisl na dtuismitheoirl le c6ras iompair a chur ar fail saor in aisce do . ph.aisti Srath Caonach ata ar Scoi I na nDoid Beaga. Ta triur fear a cheistiu ag na gardaf fan teinl ag Beiric na nGar– daf ar an Chlochan go luath maidin De Domhnaigh. Scriosadh an foirg– neamh agus cailleadh cairpeisl san doitean. Searsaint agus garda amhain ata sa cheantair. Meastar go gcosnochaidh beiric ur tuairims ar £10,000. Ce gheall an Scoil? le linn do agallamh a thabhairt ar Radio na Gaeltachta De Sathairn an 26 Bealtaine. chuir an tAire Oideachais an cheist; ''Ce gheall Scoil Phobail do Ghaoth Dobhair?'' Seacht mbliain 6 shoin age.al – ladh oideachas coimsitheach don chuid seo den Ghaeltacht agus ba e Donncha 0 Maille. Aire Oideach– ais beannacht De lena 'anam a thug an ghealltanas. Ag an am sin rinn– eadh iarracht an Cheard-Scoi I ins na Doirf Beaga agus an Ard-Scon i Machaire Chlochair a dhruid. Nl raibh na tuismitheoirf na an pobal i gcoitinne sasta tabhairt isteach agus nfor druideadh na scoltacha. Thuig an tAire 0 Mai I le go raibh cas laidir ag Pobal na Gaeltachta. Ni'or shean an Roinn Oideachais riamh geall– tanas Ul Mhaille. Scoil sinnsearach lan-Ghaelach a bh( le bunu. Ar an 31 Bealtaine. 1972 bhl ardoifigeach de chuid na Roinne ag cruinniu i nGaoth Dobhair. Dheimhnigh se arfs go raibh run daingean ag an Roinn Scoil Phobail Ian Ghaelach sinnsearach a bhunu i bhfus. Dha Scoil Phobail a bhl i gceist do Th fr Chonai II; Carndomhnach agus Gaoth Dobhair. Bhl saineolaithe ag teacht• duirt se. i gceann seachtaine no mar sin chun sufomh a phiocadh amach. ,Duirt se go raibh Coiste Gairmoidis Dhun na nGall ag cur moi I le ar an obair ach nach gcui r– feadh an Roinn suas leis sin. Duirt se go mbeadh Coiste Bainistlochta a bhunu' go luath. D' imigh na daoine on chruinniu go brea sasta. Sin bliain o shin. Ni raibh Pobal Ghaoth Dobhair ariamh ag iarraidh cur isteach ar aon cheanntar eile agus nll anois. Shfl siad nach · aibh se ceart na GOir .90 ndru idfl an da scoi I a bh I acu agus go scaipai' a gcuid paistf soir agus siar. Ba mhaith leo an da scoi I a bheith curtha le chei le in aon scoi I laidir Ghaeltachta amhain. Scoil sinnsearach leis na haiseann~ iomlan. Is eil eamh reasunta e sin, dar linn. CAILLTEAR TUAIRISC AR NA MILTE· DUINE SAN IAREORAIP GACH BLIAIN Daoine ag imeacht gan tuairisc agus na fadhbanna teaghlaigh agus si'ceolafochta a leanann iad. Ta seo coiteanta sa chuid is mo de na tiortha. go hairithe in larthar na hEorpa. Chun casanna mar seo a fhoisru ta doigheanna ag na PoilCnl agus ag Interpol nach feidir a usaid i gcasanna de chinealacha eile. Feadann eagrafochta( deontacha mar shampla Arm an tSla'naithe no Seirbhfs Shoisialta ldirnaisiunta na Geineive an-chunamh a thabhairt do Theaghlaigh. mar a thugann sain- ghniomhafochtai airithe i roinnt tiortha ar nos "Service des recher– ches dans L' interet des families'• sa Fhrainc. Is feidir a fheiceail go bhfuil a tan-cinealacha cuidithe le fail ag teaghlaigh cheana. Ach ta m6ra'n le deanamh fas ag aimsiu daoine ata ar iarraidh agus ag deileail leis na fadhbanna si'ceo1aiochta agus soisialta sin go leir. Is ffor an mei d sin go hairithe nuair is eigin an fiosru a dheanamh agus iarrachta{ chun teaghlaigh a athaontu ar leibh– eal idirndisiunta.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3